Fylla i arbetsgivarintyget

Arbetsgivarintyget behövs när det gäller en arbetstagares rätt till ersättning från arbetslöshetskassa när:

  • anställningen upphört, arbetstagaren permitterats, varit tjänstledig
  • en medlem i arbetslöshetskassa söker aktivitetsstöd eller starta- eget-bidrag.

Uppgifterna som lämnas på intyget kan vara otillräckliga för att bedöma rätten till ersättning. I så fall är arbetsgivaren skyldig att lämna ytterligare uppgifter till arbetslöshetskassan. Särskilda intyg finns till exempel för arbetstagare som är sysselsatt i egen verksamhet eller i hemarbete.

Anställningstid och arbetstid är inte samma sak. En person kan ha varit anställd utan att arbeta till exempel när han eller hon är tjänstledig.

Arbetat tid

Uppgiften avser arbete under de senaste 12 månaderna av anställningen. Den arbetade tiden ska alltid specificeras månadsvis, med angivande av arbetade timmar samt timmar med frånvaro för den som har en avtalad arbetstid.

Som arbetad tid räknas även ledighet med bibehållen lön, till exempel betald semester.

Avbrott i arbetet

Har den anställde haft avbrott i arbetet på grund av sjukdom, utbildning, föräldraledighet, totalförsvarsplikt eller liknande, skall uppgiften utsträckas i tiden, så att minst 12 månaders arbete redovisas (om det finns).

Tid då den anställde fått uppsägningslön, semesterlön, helglön, väntetidsersättning och permitteringslön skall räknas som arbetad tid och ingå i uppgifterna. Semesterersättning i samband med arbetets upphörande skall däremot inte inräknas i arbetad tid. Uppgift om antal semesterdagar för vilka semesterersättning har utbetalats vid semesterpermittering, lämna under punkt 6.

Om uppgifterna gäller för anställd med uppehållslön, skall också rutan "kompletterande uppgifter" fyllas i.

Är det fråga om en anställd som haft olika tjänster med olika sysselsättningsgrad skall ett arbetsgivarintyg utfärdas per tjänst och sysselsättningsgrad.

Arbetstid

Om kryss har satts i rutan för heltidsarbete, skall även det antal timmar som var heltid i arbetstagarens arbete anges.

Inkomst

Lön

Uppgiften skall avse inkomsten då arbetet upphörde. Ange belopp i tillämplig ruta. Ange vilket år lönen avser. Lönen ska anges exklusive semesterersättning. Ingår den i lönen ska den alltså räknas bort.

Jour/beredskap specificeras på blanketten "komplettering till arbetsgivarintyg" både avseende tid och lön.

Provisionslön

Provisionsdelen av lönen specificeras på "komplettering till arbetsgivarintyg" Där anges den totala provisionssumman per månad för samma månader som specificerats på Arbetsgivarintyget. Arbetstiden och grundlönen tas upp på Arbetsgivarintyget. Om den anställde inte har haft någon grundlön anges detta under "Övriga upplysningar" på Arbetsgivarintyget.

Rörliga tillägg

Rörliga tilläggg som exempelvis jour- och ob-ersättning ska anges på blanketten "komplettering till arbetsgivarintyg".

Se mer detaljerad information i Instruktioner till arbetsgivarintygsblanketten vad gäller övriga typer av ersättning.

Komplettering till Arbetsgivarintyg

Blanketten "Komplettering till Arbetsgivarintyg" ska fyllas i av arbetsgivaren och skickas in i det fall som du erhållit någon ersättning som inte tagits upp på huvudblanketten "Arbetsgivarintyg" eller om du varit sjuk och erhålilt sjuklön.

Endast ersättningar som beskattas som inkomst av tjänst ska redovisas och redovisningen ska göras per kalendermånad. Semesterersättning ska i förekommande fall räknas bort.

Uppdaterad: 5 maj 2011 Granskad: 5 maj 2011