Regler

Arbetslöshetsförsäkringens bestämmelser regleras i Lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och Lagen om arbetslöshetskassor (LAK), Förordning om arbetslöshetsförsäkring (ALFFo) och Förordning om arbetslöshetskassor (LAKFo) samt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS).
Riksdagen tar beslut om innehållet i lagen, regeringen utfärdar förordningar och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) utfärdar föreskrifter till lagen.

 • Villkor

  Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring och för att du ska ha rätt till ersättning krävs att du uppfyller vissa "villkor". Du ska bland annat uppfylla de  allmänna villkoren och ett arbetsvillkor .

 • Ersättning

  När a-kassan prövat om du har rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen, skickar vi ett beslut till dig. I beslutet framgår: om du har blivit beviljad ersättning eller ej. hur många dagar du blivit beviljad ersättning. hur...

 • Företagare

  Vem är företagare? Som företagare avses i arbetslöshetsförsäkringen: fysisk person som bedriver näringsverksamhet enligt 13 kap 1. § första stycket inkomstskattelagen som han eller hon personligen utför arbete i och har ett väsentli...

 • Åtgärder - Varning eller avstängning

  I det fall som du missköter ditt arbetssökande, förlänger tiden i arbetslöshet eller själv orsakar din arbetslöshet leder till det en åtgärd. Åtgärderna i arbetslöshetsförsäkringen ska understödja försäkringens villkor. Åtgärderna...

 • Studier

  Du kan normalt inte få ersättning från a-kassan under tid som du studerar. Det finns dock vissa undantag som innebär att du under vissa förutsättningar kan få ersättning trots att du studerar. Ta kontakt med oss på a-kassan innan du...

 • Godkänt extraarbete

  Om du före arbetslöshetens inträde under minst tolv månader vid sidan av din heltidssysselsättning, som anställd eller i näringsverksamhet, arbetat på en anställning eller i ett eget företag kan du få detta som ett så kallat "godkän...

 • Pension

  Om du tar ut pension kan du ha rätt till arbetslöshetsersättning för det inkomstbortfall som inte täcks av pensionen, under förutsättning att du står till arbetsmarknadens förfogande och inte fyllt 65 år. Obs!  Från den 2 juli 2018...

 • Utlandsarbete

  Genom EU-förordningarna får du som flyttar mellan länderna eller som bor och arbetar i skilda länder ett skydd om du blir arbetslös. Skyddet skulle du inte haft om enbart nationella regler hade tillämpats. Förordningarna innehåller...

 • Avgångsvederlag

  Om du får ett avgångsvederlag från din arbetsgivare i samband med att din anställning upphör, så betraktas du inte som arbetslös under den tid som du anses ersatt från avgångsvederlaget. Det gäller för all ersättning som betalats ut...

 • Musiker

  För dig som arbetar som musiker, sångare, skådespelare eller annat artistiskt arbete finns särskilda regler för att omräkna inkomst till timmar vid prövning av om du uppfyller ett arbetsvillkor , men även för hur du ska ta upp arbet...

 • Missnöjd med vårt beslut?

  Omprövning Om du tycker att vårt beslut är felaktigt kan du begära att beslutet omprövas. Du skriver då till a-kassan och talar om varför beslutet ska ändras och hur. De uppgifter som du anser ska ligga till grund för din ersättning...

 • Oriktig eller vilseledande uppgift

  Om du får ersättning från a-kassan har du en långtgående uppgiftsskyldighet. Det innebär att du är skyldig att anmäla allt som kan påverka din rätt till ersättning från a-kassan. Du är även skyldig att snarast och senast inom två...

 • Förändringar i a-kassan sedan 2007

  ”En arbetslöshetsförsäkring för arbete” hette regeringens proposition där reglerna kring arbetslöshetsersättning skärptes och som kom att väcka mycket diskussion under hösten 2006, innan de nya reglerna och nya medlemsavgifterna...

 • Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen

  Foldern "Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen" är framtagen av Arbetslöshetskassornas samorganisation (SO) och innehåller övergripande information om arbetslöshetsförsäkringens olika områden. Till exempel medlemskap, villkor, avgif...

 • Återbetalning

  Om du får ersättning från a-kassan som du inte har rätt till kan du bli återbetalningsskyldig. Om den felaktiga ersättningen beror på att du har lämnat felaktiga uppgifter till a-kassan så blir du alltid återbetalningsskyldig....

Uppdaterad: 15 februari 2017