Återbetalning

Om du får ersättning från a-kassan som du inte har rätt till kan du bli återbetalningsskyldig. Om den felaktiga ersättningen beror på att du har lämnat felaktiga uppgifter till a-kassan så blir du alltid återbetalningsskyldig. Detsamma gäller om du får felaktig ersättning för att du inte har lämnat uppgift till oss som du är skyldig att lämna. Det kan till exempel gälla om en uppgift som du har lämnade när du först ansökte om ersättning senare har ändrats. Om den felaktiga ersättningen istället beror på till exempel att a-kassan har räknat fram en för hög dagpenning, så blir du återbetalningsskyldig om du har insett eller borde ha insett att ersättningen var felaktig.

Om du blir återbetalningsskyldig för ersättning som har betalats ut till dig under innevarande år så betalar du tillbaka nettobeloppet, alltså det belopp som utbetalats efter skatt. Om den felaktiga ersättningen har betalats ut till dig under ett tidigare år så måste du betala tillbaka bruttobeloppet. I sådana fall ska du även begära omprövning av ditt taxeringsbeslut hos Skattemyndigheten. Information om hur du gör detta framgår i det beslut vi sänder till dig om du blir återbetalningsskyldig.

Befrielse från återbetalningsskyldighet

A-kassan kan under vissa förutsättningar besluta om befrielse från återbetalningsskyldighet. Det innebär att du kan slippa att återbetala en del av eller hela återkravsbeloppet. Befrielse kan till exempel bli aktuellt om du genomgår en skuldsanering.

Sanktion

Om du har lämnat en felaktig uppgift till a-kassan, medvetet eller av grov vårdslöshet, kan a-kassan komma att besluta om en sanktion. Läs mer om detta under oriktig eller vilseledande uppgift.

Uppdaterad: 15 november 2017