Ersättningens storlek

Arbetslöshetsförsäkringen är en veckoförsäkring och ersättning kan utgå för maximalt 5 dagar per vecka. Ersättningen är skattepliktig.

Tillfälliga regler

Observera att riksdag och regering har beslutat om tillfälliga regler som träder i kraft den 13 april 2020. Du kan läsa mer om de tillfälliga reglerna på länken nedan.

De regler som vi beskriver på de här sidorna är de ordinarie reglerna.

Läs mer här

Grundförsäkring - Grundersättning

Om du inte varit medlem i en arbetslöshetskassa under minst 12 månader, men ändå har arbetat i sådan omfattning att du uppfyller ett arbetsvillkor, kan du få ersättning från grundförsäkringen med grundersättning. Ersättning enligt grundförsäkringen utbetalas tidigast från den dag du fyller 20 år. Grundersättning utbetalas med maximalt 365 kronor per dag om du före din arbetslöshet arbetade heltid. Om du arbetade deltid minskas beloppet i proportion till heltid.

Inkomstbortfallsförsäkring - inkomstbaserad ersättning

I inkomstbortfallsförsäkringen finns ingen åldersgräns, men du behöver ha varit medlem i minst 12 månader i en a-kassa och uppfyllt ett arbetsvillkor för att få rätt till inkomstbaserad ersättning. Ersättningen utbetalas med maximalt 910 kronor per dag under de första 100 ersättningsdagarna och därefter högst 760 kronor per dag.

Den ersättning du får är beroende av vilken genomsnittlig arbetstid och inkomst du hade innan arbetslösheten, samt hur många timmar du vill och kan arbeta per vecka (dina arbetsmöjligheter). Ersättningen påverkas även av hur många timmar du är arbetslös under en vecka efter att man räknat bort arbetad tid, sjukdom, vård av barn, semester eller annan tid du inte kan arbeta. Ersättningen minskas med förtida uttag av pension och tjänstepension om det är aktuellt för dig.

I månader där det finns minst 50 timmars arbete får du även räkna in sjuklön från arbetsgivaren, ersättning från Försäkringskassan vid tvist om sjuklön, föräldrapenningförmån, sjukpenningförmån, havandeskapspenning, rehabiliteringspenning, ersättning för vård av närstående och smittbärarpenning.

Ersättningsnivåer

Nivån på den inkomstbaserade ersättningen avgörs av hur många dagar du fått ersättning från a-kassan och aktivitetsstöd sammantaget. Under de första 200 ersättningsdagarna med ersättning från a-kassan och/eller aktivitetsstöd utgår ersättning med 80 procent av din genomsnittliga inkomst per dag innan arbetslösheten. Från dag 201 är den 70 procent. Om du har fått en ny period beviljad kan ersättningen vara 65 procent hela perioden.

Uppdaterad: 15 april 2020