Arbetsvillkor

För att få rätt till ersättning från a-kassan måste du, förutom att uppfylla de allmänna villkoren, även uppfylla ett arbetsvillkor.

Tillfälliga regler

Observera att riksdag och regering har beslutat om tillfälliga regler som träder i kraft den 13 april 2020. Du kan läsa mer om de tillfälliga reglerna på länken nedan.

De regler som vi beskriver på de här sidorna är de ordinarie reglerna.

Läs mer här

Du kan uppfylla ett arbetsvillkor genom arbete som anställd eller med arbete i eget företag. Vi prövar först om du uppfyller ett arbetsvillkor enligt huvudregeln. Det innebär att du under den senaste tolvmånadersperioden (kvalifikationstid) behöver utfört förvärvsarbetat i sex månader med minst 80 timmars arbete i varje kalendermånad.

Uppfyller du inte arbetsvillkoret enligt huvudregeln, prövar vi om du uppfyller arbetsvillkoret enligt alternativregeln. Då behöver då ha arbetat minst 480 timmar i sex sammanhängande månader under den senaste tolvmånadersperioden. Under var och en av dessa sex sammanhängande månader måste du ha arbetat minst 50 timmar.

Om du inte uppfyller något av ovanstående villkor prövar kassan om du uppfyller ett arbetsvillkor med hjälp av maximalt två månaders föräldrapenning eller totalförsvarsplikt.

Vad räknas som arbete?

 • Reguljärt arbete som anställd eller arbete i eget företag.
 • Anställning med lönebidrag eller anställningsstöd.
 • Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare.
 • Arbete inom Samhall.
 • Utvecklingsanställning och trygghetsanställning.
 • Yrkesintroduktionsanställning
 • Utbildningsvikariat
 • Nystartsjobb och särskilt nystartsjobb
 • Semester eller annan ledighet med helt eller delvis bibehållen lön.
 • Tid med avgångsvederlag eller ekonomiskt skadestånd.
 • Tid med förtroendeuppdrag som enligt lag ger rätt till ledighet från anställning.
 • Tid med föräldrapenningförmån (dock max två månader tillsammans med arbete i fyra månader).
 • Tid i totalförsvarsplikt (dock max två månader tillsammans med arbete i fyra månader).

Som förvärvsarbete räknas inte:

 • arbete i anställning med särskilt anställningsstöd.
 • ledighet på grund av sjukdom, totalförsvarsplikt eller barns födelse även om viss löneutfyllnad utbetalats.
 • semester som tagits ut efter det att anställningen upphört.
 • obetald semester.
Uppdaterad: 15 april 2020