Vad ska klubben göra när företaget vill anlita bemanningsföretag?

Fråga: Hur ska klubben gå till väga och vad är viktigt att tänka på när ett företag vill anlita bemanningsföretag?

Svar: Bemanningsföretag kan vara ett alternativ vid korta arbetstoppar, kortare frånvaro som sjukdom eller semester, eller när speciell kompetens tillfäligt saknas. Men Handels inställning är att inhyrd personal inte ska användas för permanent bemanning.

När företaget vill anlita ett bemanningsföretag ska det först ske en förhandling med de lokala parterna. Handels ska försöka se till att det endast är egenanställda i bemanningsföretaget som hyrs in och inte underentreprenader. Kommer inte parterna överens lokalt ska frågan tas upp i en central förhandling.

Arbetsgivaren är skyldig att förhandla enligt Medbestämmandelagen 11 och 38 paragraferna. Vid förhandlingen bör följande tas upp:

Om arbetskraftsbehovet kan lösas med redan anställd personal.

Syftet med inhyrning av personal.

Omfattningen av inhyrningen.

Under vilken tidsperiod inhyrningen ska ske.

Vilket arbete som inhyrningen huvudsakligen avser.

På vilka arbetstider som inhyrningen ska ske.

Fastställa genomsnittligt förtjänstläge för jämförbar grupp (GFL) (detta enligt bemanningsavtalets skrivning om neutrala löner)

Vilket bemanningsföretag som ska anlitas.

Hur den lokala fackliga organisationen ska informeras om vilka personer som är inhyrda.

Arbetsplatsintroduktion för inhyrd personal.

När och hur utvärdering av inhyrningen ska ske mellan parterna.

Förhandla fram en rätt för fackklubben på kundföretaget att kunna ge de inhyrda facklig introduktion

Övrigt som är unikt på det enskilda arbetsstället, behövs det särskild kompetens, skyddsutrustning, behörigheter osv?

Tänk på att särskilt granska arbetstiderna, tillgängligheten, hur GFL beräknas och vilka anställningsformer och vilken tjänstgöring de bemanningsanställda får. Det är viktigt att kräva GFL för den inhyrda arbetskraften och att inte tillåta ackordslön.

 Gör tydligt att kundföretaget även har ett arbetsmiljöansvar för de bemanningsanställda. Det är kundföretaget som är arbetsledare och ska ge en bra introduktion, instruera om arbetsuppgifter, visa hur man skyddar sig mot olyckor. Kundföretaget ska också berätta för bemanningspersonalen vem de ska vända sig till med frågor om arbetsmiljö eller om de upptäcker risker som kan leda till sjukdom eller skador.

Publicerad: 4 april 2018