Yrkespraktik

 • Vad innebär yrkespraktiken?

  Yrkespraktiken är en arbetsplatsförlagd utbildning på heltid där 25 procent av tiden motsvaras av utbildning, därför utgår lön för resterande tid, det vill säga 75 procent.

  Uppdaterad den 26 juni 2015
 • Varför tycker Handels att yrkespraktiken är viktig?

  En av Handels allra viktigaste frågor är att höja statusen på butiksyrket. Vi vill synliggöra den kompetens som behövs och finns i branschen. Handels- och administrationsprogrammet har i dag en väldigt varierande kvalitet. På de platser där programmet fungerar bra finns ett fungerande samarbete mellan skola och arbetsliv. Men en enkät som Handelsnytt har gjort bland 100 butikschefer visar att utbildningen inte har så hög status i arbetsgivarnas ögon. En undersökning som Handels gjorde för några år sedan visar också att bara en knapp tredjedel (28,4 procent) av våra medlemmar som jobbar i detaljhandeln har gått programmet eller någon av dess tidigare varianter. För att stärka möjligheten att fler tar arbete inom den sektor man utbildat sig för och höja yrkesstatusen genom att få praktisk yrkeserfarenhet har vi träffat överenskommelsen om yrkespraktik.

  Uppdaterad den 15 november 2012
 • Varför får praktikanterna bara 75 procent av en heltidslön?

  För att 25 procent av praktiktjänsten, som är på heltid, ska utgöra utbildning. Därför får praktikanterna lön för tiden då de arbetar, det vill säga 75 procent.

  Uppdaterad den 15 november 2012
 • Var ska kompetenshöjningen ske?

  Precis som i liknande program, t.ex. frisörernas traineeprogram och byggbranschens lärlingsprogram, så sker utbildningen i arbetet. Det ska inte finnas några vattentäta skott mellan arbete och utbildning. Hela yrkespraktiken äger alltså rum på arbetsplatsen. Arbetsgivaren måste följa en utbildningsplan och utse en handledare innan praktiken kan påbörjas.

  Uppdaterad den 15 november 2012
 • Varför behövs ytterligare ett års praktik?

  Handels- och administrationsprogrammet är av varierande kvalitet – på vissa platser fungerar det bra och på andra inte. För att utveckla och förbättra programmet har Handels deltagit i remissarbetet inför gymnasiereformen och är med i Nationella Programrådet för Handels- och administrationsprogrammet. Vi anser att gymnasieutbildningen ska vara bred och inte låsa eleven till ett enda företag eller bransch. Yrkespraktiken ger möjlighet att därefter specialisera sig på ett företag.

  Uppdaterad den 15 november 2012
 • Vem ansvarar för utbildningen?

  Arbetsgivaren är ansvarig för utbildningen.

  Uppdaterad den 26 juni 2015
 • Är utbildningen berättigad till CSN?

  Yrkespraktiken berättigar, precis som praktik inom andra branscher, ej till studiestöd. Här utgår istället lön. Angående ersättningen kan även konstateras att praktiken är på heltid och ger en högre total inkomst än de flesta 19-åringar får då de börjar arbeta i butik, eftersom dessa anställningar vanligtvis är på få timmar.

  Uppdaterad den 15 november 2012
 • Varför ska bara de som precis gått ut gymnasiet få tillgång till denna praktikmöjlighet?

  Syftet är att länka samman skola och arbetsliv, samt att lyfta Handels- och administrationsprogrammet och få arbetsgivarna att upptäcka och engagera sig i utbildningen.

  Uppdaterad den 15 november 2012
 • Hur många praktikanter kan det vara på en arbetsplats?

  Det kan vara en person på en arbetsplats med 25 personer. För att en yrkespraktik ska kunna genomföras krävs en hel del arbete från arbetsgivarens sida med att ta fram en utbildningsplan och utse en handledare. Innehållet i utbildningen ska vara det viktigaste. Förberedelsearbetet och begränsningsregeln när det gäller antal praktikanter minskar risken för att arbetsgivare missbrukar yrkespraktiken och ser den som en möjlighet att betala lägre lön snarare än som en bra utbildning för praktikanten.

  Uppdaterad den 15 november 2012
Uppdaterad: 15 november 2012