Avdelningsmöten

Avdelningsombuden sammanträder en gång om året.

Avdelningsmötena är avdelningens högsta beslutande organ. Ombuden väljs på fackklubbarnas årsmöten. På årsmötet väljs styrelse och revisorer. Dessutom behandlas motioner och verksamhetsmål.

På årsmöte beslutar mötet om föregående års bokslut, samt väljer avdelningstyrelse och representation i andra medlemsorganisationer.

Uppdaterad: 19 december 2016