Hur påverkas du av corona?

Hela samhället påverkas av corona-viruset och covid -19. Det gäller både på jobbet och i privatlivet. 

Covid -19 är en allmänfarlig sjukdom och därför kan samhället bestämma olika regler, till exempel om hur man får resa och träffas. Hos folkhälsomyndigheten finns frågor och svar om detta. Det är viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, för att skydda dig själv och andra!

När det gäller ditt jobb ansvarar arbetsgivaren för att göra en riskbedömning. Det ska finnas en planering om hur eventuell smitta eller misstänkt smitta ska handhas. Läs mer om det här.

För att så många som möjligt ska kunna behålla jobben har fack och arbetsgivare kommit överens om korttidspermittering, vilket utgår från en ny lag. Läs mer om korttidspermittering här. 

Det finns även överenskommelser mellan fack och arbetsgivare med tillfälliga riktlinjer för handeln. De är till för att kunna anpassa arbetet både där verksamheten går för högtryck och där man måste dra ner på verksamheten. Läs mer om de riktlinjerna här.

Många mister ändå jobbet när ekonomin påverkas så starkt och därför ändras vissa regler för sjukförsäkring och a-kassa tillfälligt. Läs mer om det här.

Här har vi samlat frågor och svar som rör corona och jobbet:

 • Jag har hjärt- och kärlproblem och tillhör en riskgrupp. Har jag rätt att stanna hemma för att undvika att bli smittad av COVID-19?

  Regeringen har tagit fram bestämmelser gällande rätt till ersättning för dig som tillhör riskgrupper. För att du ska få stanna hemma och kunna få ersättning ska det inte vara möjligt att utföra ditt arbete hemifrån och arbetsgivaren ska inte heller ha någon möjlighet att anpassa dina arbetsuppgifter så du kan jobba på arbetsplatsen utan att riskera att bli smittad.

  Detta beslut gäller från 1 juli till 30 september 2020 men möjligheten att söka ersättning (och retroaktiv ersättning) kommer finnas hos Försäkringskassan först från 24 augusti. Ersättningen blir som högst 804 kr under max 90 dagar. Mer information, till exempel om vilka som räknas som riskgrupper hittar du här.

  Uppdaterad den 1 juli 2020
 • Kan jag stanna hemma från jobbet om jag har ett barn som har en allvarlig underliggande sjukdom?

  Denna fråga har tidigare inte varit fullt ut reglerad. Nu har dock regeringen tagit fram bestämmelser gällande rätt till ersättning för dig som har barn med någon allvarlig underliggande sjukdom eller som nyligen behandlats och därför tillhör riskgrupp. Förälder som behöver avstå från arbete för att undvika att smitta sitt barn av det virus som orsakar sjukdomen COVID-19 har därmed rätt till det.

  Detta beslut gäller från 1 juli till 30 september 2020 och ersättningen är den samma som gäller för tillfällig föräldrapenning (VAB). Du behöver be om ett läkarutlåtande för att ta del av ersättningen.

  Uppdaterad den 1 juli 2020
 • Kan jag stanna hemma från jobbet om jag har vuxen anhörig i riskgrupp?

  Från 1 juli har man i vissa fall rätt att stanna hemma från jobbet om man bor tillsammans med anhörig som tillhör riskgrupp. 

  För att du som anhörig till vuxen person som tillhör riskgrupp ska ha rätt till ersättning ska du dels arbeta som personlig assistent åt denna och personen ska ha beviljats assistansersättning. Ersättningen omfattar även dig som beviljats närståendepenning och vårdar person i riskgrupp. För att kunna få ersättningen ska det inte vara möjligt att utföra ditt arbete hemifrån. 

  Detta beslut gäller från 1 juli till 30 september 2020 men möjligheten att söka ersättning (och retroaktiv ersättning) kommer finnas hos Försäkringskassan först från 24 augusti. Ersättningen blir som högst 804 kr under max 90 dagar. Mer information hittar du här. 

  Uppdaterad den 1 juli 2020
 • Chefen säger att hen inte kan ge besked om sommarsemestern än, på grund av corona. Vad är det som gäller?

  I normala fall ska besked om semester ges senast två månader innan ledigheten startar. Men om det uppstår en situation som arbetsgivaren inte kunnat förutse kan beskedet ges senare, dock senast en månad före ledigheten.

  Uppdaterad den 27 maj 2020
 • Påverkas semesterlönen av min korttidspermittering?

  Handels utgångspunkt är att semesterlönen ska betalas ut som vanligt för perioden du haft semester istället för att jobba med permitteringslön. Semesterlönen är intjänad sedan tidigare och vi menar därför att det inte ska göras ett avdrag på denna. I de flesta av våra kollektivavtal finns det dessutom regler kring garantibelopp vid semester.  

  Skulle det uppstå problem kring detta, kontakta Handels fackliga rådgivning på 0771 666 444 för vidare rådgivning och hjälp. 

  Nästa års semesterlön kan dock bli påverkad av korttidspermitteringen, eftersom semesterlönen oftast baseras på ett procentbelopp av den lön du tjänat in året innan du tar ut semestern.

  Uppdaterad den 27 maj 2020
 • Mitt schema ändras ofta och jag får veta bara några dagar innan det ska börja gälla. Samma gäller vilka timmar jag är korttidspermitterad. Är det ok?

  När det gäller schemaändring gäller oftast att det ska meddelas skriftligt en månad innan den börjar gälla. Detta är alltså huvudregeln men överenskommelse om annat får träffas med Handels eller direkt med dig som anställd. 

  När det gäller de timmar du är korttidspermitterad är det lite annorlunda. Om arbetsgivaren behöver få in dig med relativt kort varsel kan detta ibland vara ok eftersom permitterad tid egentligen är avlönad arbetstid, även om du normalt sett inte arbetar dessa timmar. Skulle det ske måste dock arbetsgivaren se till att du får igen dessa permitteringstimmar senare under samma permitteringsperiod. Detta förfarande ska normalt sett inte sättas i system. 

  Om de permitterade timmarna inte är utlagda i schemat minskar arbetsgivarens möjlighet att begära att du ska inställa dig med kort varsel. Om de permitterade timmarna är utlagda så ska du stå till arbetsgivarens förfogande även dessa timmar. Det ska dock vara en rimlig tid du får på dig för att inställa dig till arbetsplatsen. Hänsyn behöver tas till restid, barnomsorg och så vidare

  Uppdaterad den 27 maj 2020
 • Jag får bara veta vilka timmar jag ska arbeta, inte vilka timmar jag är korttidspermitterad. Är det ok?

  Arbetsgivaren är i princip alltid skyldig att lägga ut alla dina kontrakterade timmar över hela schemaperioden. De företag som har förhandlat om permittering har också varit skyldiga att presentera ett schema som omfattar minst fyra veckor. De scheman som har presenterats har i vissa fall enbart omfattat de timmar som den anställde ska arbeta när den permitterade tiden är borträknad. Som anställd är du skyldigt att vara tillgänglig för arbetsgivaren under den permitterade tiden. Har du enbart fått ett sådant schema är det svårt att veta när den tiden infaller. Handels förordar därför ett schema där all tid är utlagd i schemat. Detta gör det möjligt att snabbare återgå i tjänst den dagen permitteringen upphör eller minskar.

  Det kan också vara så att arbetsgivaren har utgått från ditt ordinarie schema det vill säga det du skulle ha haft om du inte varit permitterad alls, men enbart presenterar det ena. Om så är fallet behöver du ha båda schemana för att kunna konstatera när du är permitterad. På flera avtalsområden var det under en period möjligt att göra avsteg från avtalens schemaregler bland annat gällande hur och när arbetsgivaren får ändra i schemat. Men från och med den 13 maj är det de vanliga reglerna i kollektivavtalen som gäller. Som anställd ska du alltid kunna få skriftlig information om hur ditt schema ser ut.

  Kontrollera att din faktiska arbetstid och permitterade tid i snitt per vecka stämmer överens med procentsatsen för din permittering och ditt anställningskontrakt. 

  Uppdaterad den 27 maj 2020
 • Jag får bara schemat för hur jag ska arbeta och när jag är korttidspermitterad för några dagar framåt. Är det ok?

  Det är kollektivavtalets ordinarie regler som gäller, även nu i coronatider. Vilken kortaste schemaperiod arbetsgivaren får lägga kan skilja sig åt mellan olika avtal. Det kan också skilja sig åt beroende på om det är ett helt nytt schema eller en schemaändring. Men att bara lägga schema för ett par dagar eller ett par veckor är normalt sett inte tillåtet. 

  Eftersom du ska kunna kontrollera att den arbetstid du har rätt till enligt ditt anställningskontrakt stämmer kan snittberäkningen av veckoarbetstiden bara ske för den schemaperiod du fått utdelad. Detta innebär således att arbetsgivarens möjligheter att lägga ut varierande veckoarbetstid blir väldigt liten om man har korta scheman.  

  Samma gäller för korttidspermitteringen. Din permitterade tid ska stämma med det företaget sökt ekonomiskt stöd för och att detta ska gå jämnt ut med detta om du räknar ut snitt på den period du är permitterad för. 

  Som anställd ska du kunna kontrollera både att den schemalagda arbetstiden och den korttidspermitterade tid stämmer. Det ska gå att göra för varje ny schema- och/eller permitteringsperiod man fått utdelad. 

  Uppdaterad den 27 maj 2020
 • Hur beräknar jag i butik min lön vid permittering?

  För tiden från och med 1 maj 2020 finns en central överenskommelse mellan Handels och arbetsgivarorganisationen Svensk Handel om hur lönen vid korttidspermittering ska beräknas. Från 1 maj gäller att lönen utgår från en genomsnittsberäkning av ob-ersättning och rörlig lön tre månader bakåt i tiden.

  Exempel: Du som blev permitterad i mars ska räkna genomsnittslönen för december-februari. Du som blev permitterad i april ska räkna på januari-mars osv. Uppgifterna om lön finns på lönespecifikationerna. Om du under de tre kalendermånaderna fick högre lön exempelvis på grund av ökad branschvana ska du utgå från den högre lönen när du räknar. 

  Fram till den tidpunkt du blir permitterad ska du ha din ordinarie lön, eventuell ob-ersättning och rörlig lön. Därefter ska du ha din aktuella timlön/månadslön och det ska ingå en genomsnittsberäknad intjänad ob-ersättning och rörlig lön från de tre föregående kalendermånaderna innan du blev permitterad. 

  Tänk på detta:

  • Om någon månad inte är relevant för en genomsnittsberäkning för alla på arbetsplatsen så går det att räkna på en annan månad, om den lokala fackliga organisationen (fackklubb, fackombud, avdelningen) kommer överens med arbetsgivaren om det.
  • Du som varit sjuk eller frånvarande kan räkna efter det schema som gällt och lön som om du hade arbetat.
  • Det enda undantaget från att beräkna ett genomsnitt för ob-ersättning och/eller rörlig lön är om permitteringen inte påverkar ob-ersättning och/eller rörliga lön i större grad eller om schemat sedan 1 mars är oförändrat. I så fall så ska din lön beräknas så som du är schemalagd och du ska ha ordinarie lön, ob-ersättning och/eller rörlig lön där det sedan dras av procentsatsen (se tabell nedan) på bruttolönen.

  Hur påverkas lönen?

  Överenskommelsen innebär att timlönen blir högre jämfört med normalt för den arbetstid som inte är ob-tid. Det betyder att vid ob-tid (det vill säga vardagar efter kl 18.15, lördagar efter kl 12 och söndagar) så betalas inte ob ersättning ut, eftersom den redan ingår i den nya timlönen. 

  När du har räknat fram en genomsnittlig lön ska avdrag göras på bruttolönen, total lön före skatt, enligt den procentsats du är permitterad, alltså 20, 40 eller 60 procent vilket blir ett avdrag på 4, 6, eller 7,5 procent.   

  Så här räknar du som har timlön:

  1. Lägg ihop ob-ersättning och rörlig lön under tremånadersperioden till en total ersättning. Räkna ihop de arbetade timmarna. Dela sedan den totala ersättningen med de totalt arbetade timmarna för att få ut en genomsnittlig ersättning. Den summan ska läggas på din aktuella timlön. Nu har du en ny timlön med inräknad ersättning. Det vill säga lön för korttidsarbete.

  2. Dra av procentsatsen på den totala bruttolönen för minskad lön som du har blivit permitterad, se tabell nedan.

  Permitteringsgrad

  Minskad lön

  20%

  4%

  40%

  6%

  60%

  7,50%

   

  Har du eller ska du ha månadslön?

  Om du redan har månadslön eller om din arbetsgivare har genomsnittsberäknat din arbetstid 11 veckor eller mer ska du ha månadslön. Den räknas fram med hjälp av timlönen för korttidsarbete (punkt 1 ovan). Gör enligt formeln:

  antalet kontrakterade timmar per vecka x timlön för korttidsarbete x 166

  -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                  38,25

  Dra sedan av procentsatsen (punkt 2 ovan) på den framräknade månadslönen för att få fram din lön.

  Stämmer det inte?

  Skulle den framräknade lönen för korttidsarbete avvika från det som arbetsgivaren har betalat ut ska du kontakta din arbetsgivare och be hen förklara hur lönen har beräknats. Om du anser att du inte får ett bra svar, uppmana arbetsgivaren att betala enligt din beräkning.

  Inget avtal för mars och april   

  Handels står fast vid att lön under permittering ska beräknas på samma sätt för hela perioden, även för mars och april. Det kan innebära lönetvister i de fall vi ser att Handels medlemmar får större löneavdrag i procent mot genomsnittslönen än den permitteringsgrad som gäller för medlemmen. Om arbetsgivaren inte vill räkna lönen enligt sättet ovan, kontakta ditt lokala fack eller rådgivningen på Handels direkt, tfn 0771 666 444.

  Uppdaterad den 6 maj 2020
 • Hur beräknar jag på lager min lön vid permittering?

  För tiden från och med 1 maj 2020 finns en central överenskommelse mellan Handels och arbetsgivarorganisationen Svensk Handel om hur lönen vid korttidsberäkning ska beräknas. Från 1 maj gäller att lönen utgår från en genomsnittsberäkning av ob-ersättning och ackord tre månader bakåt i tiden.

  Exempel: Du som blev permitterad i mars ska räkna genomsnittslönen för december-februari. Du som blev permitterad i april ska räkna på januari-mars osv. Uppgifterna om lön finns på lönespecifikationerna. Om du under de tre kalendermånaderna fick högre lön exempelvis på grund av ökad branschvana ska du utgå från den högre lönen när du räknar. 

  Fram till den tidpunkt du blir permitterad ska du ha din ordinarie lön, eventuell ob-ersättning och rörlig lön. Därefter ska du ha din aktuella månadslön/timlön och det ska ingå en genomsnittsberäknad intjänad ob-ersättning och/eller ackord från de tre föregående månaderna innan du blev permitterad.

  Tänk på detta:

  • Om någon månad inte är relevant för en genomsnittsberäkning för alla på din arbetsplats så går det att räkna på en annan månad, om den lokala fackliga organisationen (fackklubb, fackombud, avdelningen) kommer överens med arbetsgivaren om det.
  • Du som varit sjuk eller frånvarande ska räkna efter det schema som gällt och lön som om du hade arbetat.
  • Det enda undantaget från att beräkna ett genomsnitt för ob-ersättning och/eller ackord är om permitteringen inte påverkar ob-ersättning och/eller ackord i större grad eller om schemat är oförändrat sedan 1 mars. I så fall så ska din lön beräknas så som du är schemalagd och du ska ha ordinarie lön, ob-ersättning och/eller ackord där det sedan dras av procentsatsen (se tabell nedan) på bruttolönen.

  Hur påverkas lönen?

  Överenskommelsen innebär att den genomsnittliga ob-ersättningen och/eller ackordet ingår i den totala månadslönen. Istället för ob-ersättning enligt § 15 i Lager och e-handelsavtalet blir det alltså en genomsnittlig ob-ersättning och/eller ackord på varje timme. För timavlönad arbetstagare som under korttidsarbete arbetar skift ska skiftformstillägg beräknat på timlönen inräknas på lönen, dock inte på ob-ersättning och ackord.

  När du har räknat fram en genomsnittlig lön ska avdrag göras på bruttolönen, total lön före skatt, enligt den procentsats du är permitterad, alltså 20, 40 eller 60 procent vilket blir ett avdrag på 4, 6, eller 7,5 procent.  

  Så här räknar du: 

  1. Lägg ihop ob-ersättning och ackord under tremånadersperioden till en total ersättning. Räkna ihop de arbetade timmarna. Dela sedan den totala ersättningen med de totalt arbetade timmarna för att få ut en genomsnittlig ersättning. Den summan ska läggas på din aktuella timlön. Nu har du en ny timlön med inräknad ersättning. Det vill säga lön för korttidsarbete.

  2. Dra av procentsatsen på den totala bruttolönen för minskad lön som du har blivit permitterad, se tabell nedan.

  Permitteringsgrad

  Minskad lön

  20%

  4%

  40%

  6%

  60%

  7,50%

   

  Har du eller ska du ha månadslön?
  Har du timlön och om din arbetsgivare har genomsnittsberäknat din arbetstid 11 veckor eller mer ska du ha månadslön. Den räknas fram med hjälp av timlönen för korttidsarbete (punkt 1 ovan). Gör enligt formeln:

  antalet kontrakterade timmar per vecka x timlön för korttidsarbete x 174

  -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                  40

  Dra sedan av procentsatsen (punkt 2 ovan) på den framräknade månadslönen för att få fram din lön. 

  Stämmer det inte?

  Skulle den framräknade lönen för korttidsarbete avvika från det som arbetsgivaren har betalat ska du kontakta din arbetsgivare och be hen förklara hur lönen har beräknats. Om du anser att du inte får ett bra svar, uppmana arbetsgivaren att betala enligt din beräkning.

  Inget avtal för mars och april  

  Handels står fast vid att lön under permittering ska beräknas på samma sätt för hela perioden, även för mars och april. Det kan innebära lönetvister i de fall vi ser att Handels medlemmar får större löneavdrag i procent mot genomsnittslönen än den permitteringsgrad som gäller för medlemmen. Om arbetsgivaren inte vill räkna lönen enligt sättet ovan, kontakta ditt lokala fack eller rådgivningen på Handels direkt, tfn 0771 666 444.

  Uppdaterad den 6 maj 2020
 • Hur beräknar jag som frisör min lön vid korttidspermittering?

  För den permitterade tiden ska lönen utgå från en genomsnittsberäkning av frisörens lön per timme utifrån löneutbetalningarna i november 2019, december 2019 och januari 2020. I genomsnittsberäkningen inkluderas basbelopp, arbets- och försäljningsprovisioner, tjänstetidstillägg, ob-tillägg och personliga lönetillägg. Från den lönen ska sedan den aktuella procentsatsen dras beroende på permitteringsgrad, det vill säga 20, 40 eller 60 procent.

  För de permitterade timmarna betalas den genomsnittsberäknade timlönen ut. För de arbetade timmarna betalas lön enligt avtal, som vanligt.

  Detta innebär att basbelopp och andra lönedelar ska betalas ut för de timmar som arbetas. Basbelopp utifrån den tjänstgöringsgrad som arbetas, provision som vanligt och lönen måste sedan jämföras mot aktuell garantilön, det vill säga den garantilön som blir aktuell utifrån de timmar som ska arbetas när permitteringen är borträknad.

  Uppdaterad den 11 maj 2020
 • Vad betyder korttidspermittering?

  Det betyder att du som anställd under en begränsad tid går ner i arbetstid med 20 40 eller 60 procent. Under perioden 1 maj till och med 31 juli kan korttidspermittering även gälla 80 procent av arbetstiden. Lönen i alla exempel blir cirka 90 procent.

  Uppdaterad den 18 mars 2020
 • Hur ser de nya reglerna för a-kassan ut?

  Taket i a-kassan höjs, likaså grundbeloppet (som alla kan få innan den inkomstrelaterade ersättningen börjar gälla).
  Kravet på hur länge du ska ha varit medlem för att få ersättning sänks, likaså kraven på hur mycket du ska ha arbetat för att kvalificera dig för ersättning.

  De sex karensdagarna tas bort.

  Läs mer hos Handelsanställdas a-kassa.
  Läs mer om regeringens beslut att ändra reglerna för a-kassan. 

   

  Uppdaterad den 31 mars 2020
 • Min arbetsgivare säger att han tänker korttidspermittera oss anställda efter beslut från regeringen. Vad innebär det?

  Handels har kommit överens om ett avtal om korttidspermittering med arbetsgivarna, som utgår från regeringens beslut.
  Första steget är att arbetsgivaren kallar till lokal förhandling med Handels om att införa  korttidspermitteringen. Tanken med systemet är att du får en tillfällig reducering av din arbetstid och en viss sänkning av din lön. Du får lön (den reducerade) utbetald som vanligt av arbetsgivaren. Sen kan arbetsgivaren ansöka om stöd från staten. 

  Uppdaterad den 19 mars 2020
 • Hur länge kan korttidspermittering pågå?

  Det är fack och arbetsgivare på varje arbetsplats som bestämmer vilken period som ska gälla. Korttidspermitteringen kan gälla max sex månader med en möjlig förlängning på  tre månader. Dock längst till och med 31 december 2020.

  Uppdaterad den 18 mars 2020
 • Vad händer om jag blir sjuk när jag är korttidspermitterad? Hur påverkar det sjuklönen?

  Du sjukanmäler dig som vanligt till din arbetsgivare. Om du blir sjukskriven under korttidspermittering ska du ha sjuklön enligt ordinarie regler. Arbetsgivaren ska betala din sjuklön de första 14 dagarna precis som tidigare, grundat på din ordinarie arbetstid och schema. Sjuklönen ska baseras på din ordinarie lön, då sjukfrånvaro och sjuklön inte omfattas av reglerna för korttidspermittering. 

  Arbetsgivaren ska dock, precis som tidigare, göra ett karensavdrag i början av sjukperioden. Du som anställd ansöker själv till Försäkringskassan om ersättning för karensavdraget. Du ska samtidigt informera Försäkringskassan att du är korttidspermitterad. 

  Arbetsgivaren får ersättning för sjuklön för dag 2-14 i efterhand från staten. Detta grundar sig på att staten tagit över sjuklöneansvaret från arbetsgivaren. När Försäkringskassan ersätter arbetsgivaren för sjuklön utgår Försäkringskassan från den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) som individen har som ordinarie lön och ersättningar innan permitteringen. 

  Uppdaterad den 9 april 2020
 • Hur påverkar korttidspermitteringen min semester?

  Tidigare beviljad semester ska kvarstå. Du och arbetsgivaren kan komma överens om ändringar av redan beviljad semester.

  Semesterlagens regler gäller även under korttidspermitteringen. Det innebär du fortfarande har rätt till fyra veckors sammanhängande semester under perioden juni – augusti. Sommarsemestern påverkas alltså inte.

  Uppdaterad den 6 april 2020
 • Får jag tillbaka mitt vanliga jobb sen?

  Ja, korttidspermittering gäller under en begränsad tid. Därefter ska du återgå till din ursprungliga sysselsättningsgrad. 

  Uppdaterad den 18 mars 2020
 • Behöver jag som anställd göra något för att få lön vid korttidspermittering?

  Nej, du som är anställd får din (reducerade) lön som vanligt från arbetsgivaren. Arbetsgivaren ansöker om och får ersättning från staten i efterhand.

  Uppdaterad den 18 mars 2020
 • Barnen får inte gå till skola eller förskola! Får jag stanna hemma och ta hand om dem och vem betalar ersättning till mig i så fall?

  Ja, om förskola eller skola stängs ner på grund av coronaviruset har du rätt att stanna hemma från jobbet på samma sätt som du sedan tidigare har rätt att vara hemma för tillfällig föräldrapenning för vård av barn. Detta gäller från slutet av april till och med 30 september 2020. Detta gäller alltså även om barnet inte är sjukt eller sprider smitta. Samma åldersgränser som vid tillfällig föräldrapenning gäller. Dock krävs att skolan,  förskolan eller fritidsverksamheten stängs på grund av ett beslut från regeringen eller huvudmannen (till exempel kommunen).

  Om detta skulle hända måste du omedelbart meddela din arbetsgivare att du måste vara ledig. Ersättning söker du vid vanlig tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan. 

  Läs mer hos Försäkringskassan.

  Uppdaterad den 13 mars 2020
 • Har jag rätt till a-kassa under tiden jag har korttidspermittering?

  Nej, du har inte blivit uppsagd och din anställning består, dock med begränsad lön under perioden.

  Uppdaterad den 18 mars 2020
 • Vad händer om min anställning upphör under tiden jag har korttidspermittering?

  Arbetsgivaren måste alltid förhandla med facket om uppsägningar, det gäller även nu. Vill arbetsgivaren permittera under uppsägningstiden måste både villkoren för permitteringen och uppsägningen förhandlas med Handels. Du kan fortfarande vara korttidspermitterad men lön och arbetsvillkor ska alltså regleras i förhandlingen om uppsägningar.

  Uppdaterad den 18 mars 2020
 • Kan arbetsgivaren på grund av coronaviruset sänka våra arbetstider?

  Om arbetsgivaren vill sänka timmarna på ditt anställningskontrakt måste hen förhandla med Handels innan sänkningen genomförs. Det gäller oavsett om det skulle handla om att hyvla timmar för hela personalgruppen eller om förändringen gäller endast en person.  

  OBS att korttidspermittering inte är en sänkning av timmarna på anställningskontrakten! Men företaget måste ändå förhandla med Handels innan eventuell korttidspermittering införs.

  Uppdaterad den 19 mars 2020
 • Om huvudarbetsgivare permitterar får man då arbeta upp timmarna som blir över hos annan arbetsgivare?

  Det beror på om du jobbar heltid eller deltid.

  Jobbar du heltid och blir permitterad under en kort period rekommenderar vi att du inte tar anställning hos en annan arbetsgivare. Systemet med korttidspermittering innebär ju att du får drygt 90 procent av din lön och du har även en lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren. Det kan vara så att du riskerar att bryta mot reglerna kring korttidspermittering och mot kollektivavtalet om du tar en extra anställning vid sidan av. I så fall riskerar du att mista en del av din lön.

  Jobbar du deltid för att arbetsgivaren inte kan erbjuda fler timmar ska du kunna ta en extra anställning vid sidan av. Det gäller i så fall inte för att ersätta de timmar du blivit permitterad, utan de timmar som är över upp till heltid utifrån din ordinarie deltidsanställning. (Ett exempel: om du jobbar deltid 30 timmar och blir permitterad 20, 40 eller 60 procent av tiden, så kan du söka annat jobb på tio timmar, det vill säga skillnaden mellan 30 och 40 timmar).

  Om du som korttidspermitterad deltidsanställd tar en extra anställning ska du informera din ordinarie arbetsgivare. 

  Uppdaterad den 19 mars 2020
 • Min arbetsgivare vill att jag ska ta tjänstledigt nu. Måste jag göra det och vilka konsekvenser kan det få för mig?

  Nej, arbetsgivaren kan inte kräva att du ska ta tjänstledigt. Vår rekommendation är att INTE ta tjänstledigt. Orsakerna är flera:

  - Skulle du ta tjänstledigt påverkar det din inkomst negativt. Tjänstledighet innebär att löneavdrag sker på månadslönen för frånvaron/tjänstledigheten. Har du timlön så får du därmed inte betalt för alla dina kontrakterade timmar.

  - Lägre inkomst kan även påverka din sjukpenninggrundade inkomst, SGI, som bestämmer hur mycket sjukpenning eller föräldrapenning du kan få från Försäkringskassan.  

  - Går du med på att vara tjänstledig kommer det även att påverka grunden för din pension, din semesterersättning och din eventuella a-kassa vid eventuell arbetsbrist senare. Skulle du dessutom blir permitterad har du redan fått en viss lönesänkning som kan påverka din permitteringslön ytterligare negativt.

   

  Uppdaterad den 3 april 2020
 • Min chef vill att jag ska jobba på en annan arbetsplats ett tag, är det ok?

  Ja, om det är hos samma arbetsgivare. Som anställd kan du beordras att tillfälligt arbeta på annan arbetsplats än din ordinarie, förutsatt att arbetsplatsen ligger inom rimligt pendlingsavstånd från hemmet. Detta behöver inte förhandlas med facket. Arbetsgivaren ska diskutera förändringen med dig och komma överens om hur snabbt den är praktiskt möjlig att genomföra.

  Om du får ökade kostnader på grund av att du måste byta arbetsplats ska arbetsgivaren ersätta dig för dem.

  Uppdaterad den 20 mars 2020
 • Kan min arbetsgivare låna ut mig till ett helt annat företag hur som helst?

  Nej, inte hur som helst. Om du jobbar på en privat butik eller lager eller e-handel (kollektivavtal mellan Handels och arbetsgivareorganisationen Svensk Handel) finns det riktlinjer som reglerar detta: Den andra arbetsplatsen ska då ha antingen Detaljhandelsavtalet för butiker eller Lager och e-handelsavtalet. Utlåningen måste vara frivillig från din sida och ske efter en överenskommelse med din arbetsgivare. Skulle utlåningen gälla flera anställda kan företaget komma överens med den lokala fackliga organisationen.

  Den arbetsgivare som lånar ut personal har fortsatt arbetsgivaransvar och anställningsvillkoren gäller oförändrat. Arbetsgivaren ska också stå för eventuella ökade kostnader som arbetstagaren kan få i samband utlåningen.

  Men riktlinjerna ovan gäller inte om arbetsgivaren vill låna ut personal till arbetsplatser eller företag som har kollektivavtal med andra fackförbund än Handels. Då måste arbetsgivaren alltid förhandla och komma överens med lokal facklig organisation först.

  Jobbar du någon annanstans än i handeln och frågan om utlåning skulle bli aktuell, kontakta Handels fackliga rådgivning på telefon 0771 666 444.

  Uppdaterad den 20 mars 2020
 • Chefen vill ändra butikens öppettider eftersom vi har så få kunder. Är det ok?

  Ja, det är ok om det föreligger synnerliga skäl för detta, till exempel förändrad kundtillströmning. Arbetsgivaren ska så fort som möjligt informera Handels lokalt om detta.

  Uppdaterad den 20 mars 2020
 • Kan en arbetsgivare avsluta en tidsbegränsad anställning som till exempel visstid eller vikariat på grund av coronaviruset?

  Arbetsgivarens möjlighet att avsluta en tidsbegränsad anställning beror inte på om anledningen till det är coronaviruset eller något annat. Villkoren för tidsbegränsade anställningar och hur de kan avslutas kan variera väldigt mycket beroende på om man arbetar på företag med kollektivavtal, hur länge man varit anställd, vad som står i kontrakt och annat. Om du har en tidsbegränsad anställning som arbetsgivaren vill avsluta är det bäst att kontakta Handels, så du kan vara säker på att det går till på rätt sätt.

  Uppdaterad den 19 mars 2020
 • Hur kan jag ta reda på om jag är med i Handels a-kassa?

  Om du är med i a-kassan kan du logga in på a-kassans Mina sidor. Men det kan även gå att logga in om du tidigare har varit medlem. För att se om du är medlem just nu måste du även gå in på ”Min profil”. Där framgår om du har ett aktivt medlemskap länk till inloggningen.

  Om du ansökte om medlemskap nyligen så gäller detta: Medlemskap beviljas alltid från den första i en kalendermånad och tidigast från den första i den månad som ansökan kommer in till a-kassan. Om du inte är medlem så kan du söka medlemskap här: https://handels.se/akassan/medlemskap/ansokan/

  Uppdaterad den 23 mars 2020
 • Hur ser de nya reglerna kring karensavdrag och läkarintyg ut?

  Regeringen har fattat beslut om att under en period ta bort det karensavdrag man annars får i början av varje sjukskrivningsperiod. Det innebär i praktiken att du har rätt till sjuklön från första dagen om du blir sjuk.  Du måste själv ansöka om ersättning för karensavdraget hos Försäkringskassan. 

  Regeringen och Försäkringskassan har beslutat att temporärt upphäva kravet på läkarintyg från dag åtta under sjuklöneperioden. Nu gäller att du behöver läkarintyg från dag 22. 

  Uppdaterad den 17 mars 2020
 • Påverkas några av mina försäkringar på jobbet av detta?

  Nej.

  Uppdaterad den 18 mars 2020
 • Hur ska jag göra om jag känner mig lite krasslig men i vanliga fall ändå skulle ha gått till jobbet?

  Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, det vill säga att alla som har luftvägsbesvär som hosta och andningsbesvär eller feber ska sjukanmäla sig och stanna hemma. Det är bra att läsa mer hos Folkhälsomyndigheten. På grund av coronaviruset har regeringen beslut att ta bort det karensavdrag man annars får i början av varje sjukskrivningsperiod. Du måste själv ansöka om ersättning för karensavdraget hos Försäkringskassan.

  Dessutom tar staten från april tillfälligt över hela ansvaret för sjuklön redan från din första dag som sjuk. Sjukintyg behöver man för närvarande inte uppvisa förrän sjukdag 22. Du kan alltså vara sjuk hemma utan sjukintyg i 21 dagar.

  Uppdaterad den 13 mars 2020
 • Jag jobbar som frisör eller med skönhetsvård och vill inte vara så nära kunderna. Vad kan jag göra?

  Den som arbetar med skönhetsvård eller som frisör kan ha mycket närkontakt med kunder vid till exempel behandlingar eller klippningar. Men så länge arbetsgivaren inte har bestämt något annat ska du utföra arbetsuppgifterna som vanligt. Arbetsgivaren är dock ansvarig för att systematiskt se över alla risker i arbetsmiljön och behöver därför vidta de åtgärder som krävs för att slippa smittspridning bland de anställda.

  Uppdaterad den 13 mars 2020
 • Vilken skyddsutrustning har jag rätt att bära på jobbet?

  Arbetsgivaren ska dagligen hålla sig uppdaterad på nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten. Arbetsgivaren är den högste arbetsmiljöansvarige på din arbetsplats och ska därför systematiskt analysera och bedöma risker, ta aktiva åtgärder och kontrollera att resurser finns för att ni ska vara trygga på arbetet. Arbetsgivaren ska även ta in era synpunkter i samband med den risk- och konsekvensanalys hen genomför.

  Visar analyser att det är nödvändigt att bära skyddsutrustning ska arbetsgivaren se till att det finns. 

  Prevent har en checklista på sin hemsida som arbetsgivare och skyddsombud kan ladda ner. Använd den gärna på arbetsplatsen för att förebygga smittorisken i så stor utsträckning som möjligt. 

  Uppdaterad den 13 mars 2020
 • Har jag rätt stanna hemma från jobbet om jag är orolig för att bli smittad av coronaviruset?

  Nej, du har inte rätt att stanna hemma från arbetet bara för att du själv är orolig. Om man är orolig ska man genast prata med sin arbetsgivare. Det är hen som är skyldig att utreda och åtgärda eventuella risker i arbetsmiljön oavsett om det skulle handla om coronaviruset eller annat. Stanna hemma ska du göra om du känner dig sjuk, om du är sjukskriven eller läkare eller arbetsgivaren har sagt att du ska vara hemma.

  Uppdaterad den 13 mars 2020
 • Kan min arbetsgivare bestämma att jag ska jobba mindre nu, men mer längre fram?

  Ja, i de flesta av våra kollektivavtal kan man ha en beräkningsperiod på som mest 52 veckor när nytt schema ska läggas. Inom ramen för denna schemaperiod kan sedan avvikelse på ett bestämt antal timmar per vecka göras. Om sådan avvikelse görs måste dock snittarbetstiden för hela schemaperioden per vecka ändå överensstämma med timmar i anställningskontrakt. Kom ihåg att om du är deltidsanställd och beräkningsperioden är på mer än tio veckor ska du ha månadslön.

  Vill du veta exakt antal timmar schemat, per vecka, som får avvika från kontrakterad tid titta i det kollektivavtal som gäller för dig. Du hittar det genom att logga in på “Mina sidor” eller genom att kontakta Handels fackliga rådgivning.  

  Uppdaterad den 20 mars 2020
 • Min arbetsgivare vill att jag ska jobba natt, kan hen beordra mig till det?

  Om arbetsgivaren förhandlar med Handels om detta, så finns möjligheten att arbetstiden kan läggas ut mellan kl 00 – 05.

  I nuvarande exceptionella situation inom dagligvaruhandeln förutsätter parterna att sådana överenskommelser träffas när det behövs för att upprätthålla verksamheten, till exempel för att fylla på varor eller hantera e-handel. Det innebär att butiken inte får hålla öppet för kunder under natten.

  Uppdaterad den 20 mars 2020
 • Varför har ni luckrat upp reglerna om dygns- och veckovila?

  Enligt arbetstidslagen får avsteg från regler om dygns- och veckovila göras tillfälligtvis om det föranleds av något särskilt förhållande som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren, under förutsättning att arbetstagaren ges motsvarande kompensationsledighet.

  Parterna är överens om att det till följd av coronaviruset och dess effekter föreligger sådana särskilda förhållanden.

  Uppdaterad den 20 mars 2020
 • Jag har beviljad semester, men resan blir inte av eftersom researrangören ställde in. Har jag rätt att få arbeta och spara den semestern?

  Du har inte rätt att avbryta redan överenskommen semester. Semestern gäller även om resan inte blir av. Du och arbetsgivaren kan förstås komma överens om att du ska jobba, men du har inte rätt att kräva det.

  Uppdaterad den 17 mars 2020
< Föregående12
Uppdaterad: 1 juli 2020