Branschfrågor

19 oktober 2020

Handelns försäljning går starkt trots pandemin

Oron för handelns försäljningsutveckling var stor när Covid-pandemin fick genomslag under våren 2020. Handels analyser visar dock på en stark återhämtning efter första kvartalet för både sällanköpsvaror och dagligvaror.

Handels analyser utifrån SCB-data visar inte bara på en återhämtning, utan också att handeln försäljning varit god även jämfört med ett normalår. Satt i relation till 2019 års försäljning under motsvarande period (kvartal 2 och augusti) har försäljningen ökat på totalen (2,6 %) och i såväl dagligvaruhandel som sällanköpshandel. Ökningen är störst inom sällanköpshandeln, med en uppgång på 3 %. I en mer finfördelad analys framgår det dessutom att försäljningen har ökat i merparten av sällanköpshandelns delbranscher.

Undantaget bland delbranscher är modebranschen som redan innan pandemin visade tecken på en nedåtgående trend. E-handeln går starkare än fysisk handel generellt som en konsekvens av restriktioner, men försäljningsutvecklingen inom dagligvaror visar att även fysisk handel som ställer om sin försäljning har möjligheter till en god försäljningsutveckling.  

Sammanfattningsvis finns det inget belägg för att handeln på det stora hela har hamnat i den försäljningskris som det befarades i början av pandemin.