Om webbplatsen

Personuppgiftspolicy

Behandling av personuppgifter enligt GDPR.

Behandling av personuppgifter enligt GDPR

När du ansöker om att bli medlem i Handelsanställdas förbund lämnar du dina personuppgifter till oss, såsom namn, kontaktuppgifter, personnummer, uppgift om arbetsgivare m.m. Det finns inget krav på att du ska tillhandahålla oss dina personuppgifter. Ditt ingivande av personuppgifter enligt blanketten för medlemsansökan utgör dock en förutsättning för att vi ska kunna behandla din ansökan och vi kan således i avsaknad av obligatoriska uppgifter inte erbjuda dig ett medlemskap.

Handelsanställdas förbund är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter såsom den beskrivs i denna informationstext.

 

Hur inhämtas dina personuppgifter?

De personuppgifter vi behandlar inhämtas huvudsakligen från dig i samband med medlemsansökan och därefter genom det fortlöpande medlemskapet. Därutöver kan personuppgifter, såsom namn, kontaktuppgifter, personnummer och uppgift om arbetsgivare och medlemskap i fackförening även komma att inhämtas från annat fackförbund och Handelsanställdas arbetslöshetskassa. För att dina personuppgifter ska vara aktuella och korrekta kan vi även komma att inhämta personuppgifter från allmänt tillgängliga externa register såsom Statens Personadressregister (SPAR).

 

Ändamål och rättslig grund

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

a) administration av ditt medlemskap, (förande av medlemsregister, utskick av facklig information, kallelse till och genomförande av fackliga aktiviteter), utbildningar, administration av föreningsfrågor, fakturering och reskontra avseende medlemsavgifter och i förekommande fall andra betalningar, facklig rådgivning m.m.);

b) erbjudande och administration av medlemsförsäkringar och eventuella tilläggsförsäkringar

c) i förekommande fall, administration och anordnande av fackliga utbildningar

d) samverkan med Handelsanställdas arbetslöshetskassa

e) för att biträda dig i fackliga förhandlingar och andra kontakter med arbetsgivare;

f) för att skicka dig vår medlemstidning Handelsnytt och, i förekommande fall, Arbetet, tidningen för förtroendevalda; samt

g) i förekommande fall, administration av förtroendeuppdrag, (förande av register över förtroendevalda, anmälningsplikt enligt Förtroendemannalagen, kallelse till och genomförande av aktiviteter och utbildningar för förtroendevalda m.m.).

Behandlingar som utförs för ändamålen a-g ovan är nödvändiga för att fullgöra Handelsanställdas förbunds förpliktelser gentemot dig som medlem. Det är med andra ord avtalet som medlemskapet innebär som är den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål.

Vi behandlar dina personuppgifter även för nedan angivna ändamål:

h) statistiska ändamål (t.ex. för att ta fram lönestatistik);

i) arkivändamål.

Den rättsliga grunden för behandlingarna h-i ovan är att behandlingarna är nödvändiga för att utföra en uppgift av allmänt intresse för arkiv- och statistiska ändamål. 

Därutöver behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål:

j) för direktmarknadsföring av våra medlemsförmåner och medlemskort; samt

k) i förekommande fall efter eventuellt utträde, för medlemsundersökningar gällande vad du tyckte om medlemskapet, skäl för utträde, information kring avtals- och arbetsrättsliga frågor som avser Handelsanställdas förbunds fackliga verksamhet samt, vid behov, förnyelse av medlemskap

l) I förekommande fall för kontakt vid ej slutförda medlemsansökningar på Handels.se.

Behandlingar enligt ändamålen j-l utförs då de är nödvändiga för Handelsanställdas förbunds berättigade intressen. Den rättsliga grunden för dessa behandlingar är således intresseavvägning som väger till Handelsanställdas förbunds fördel i förhållande till den begränsade negativa inverkan behandlingarna eventuellt har på dina intressen samt grundläggande rättigheter och friheter.

När vi behandlar personuppgifter om medlemmar och tidigare medlemmar för samtliga ovan nämnda ändamål, innebär det att vi behandlar en särskild kategori av personuppgifter (känsliga personuppgifter), dvs. uppgifter om medlemskap i fackförening. Den rättsliga grunden för ändamål b) är för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Rättslig grund för ändamål c) är att för att fullgöra våra skyldigheter på områdena social trygghet och socialt skydd. Den rättsliga grunden för anmälning av förtroendeuppdrag g) är för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Övriga ändamål sker med stöd av, och inom ramen för, vår fackliga verksamhet. Den rättsliga grunden för behandling av uppgifter om medlemskap i fackförening är med andra ord vår berättigade verksamhet som har ett fackligt syfte.

Slutligen kan Handelsanställdas förbund behandla dina personuppgifter i enlighet med vad som krävs enligt lag.

 

Överföring av personuppgifter

Dina personuppgifter kommer, för samma ändamål som nämns ovan, överföras till Handelsanställdas arbetslöshetskassa, Folksam, Handels leverantörer (inom bl.a. IT och administration), externa samarbetspartners vid kursverksamhet, utgivare av medlemstidningar, Handelsanställdas arbetslöshetskassa, utgivare av Handelsanställdas förbunds medlemskort och till våra underleverantörer som bistår oss med att marknadsföra och informera dig om våra medlemsförmåner och medlemskort samt till Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Förtroendeuppdrag enligt Förtroendemannalagen anmäls till din arbetsgivare eller, om du är Försäkringsinformatör till, LO. Dessa mottagare finns, med undantag för vad som anges nedan, inom EU/EES.

Vi kan i vissa fall även vara skyldiga enligt lag, dom eller beslut att lämna ut dina personuppgifter till myndighet.

 

Mottagare utanför EU- och EES-området

Handelsanställdas förbund använder en s.k. molntjänst tillhandahållen av Microsoft Ireland Operations Limited (”Microsoft”) för administration och kommunikation. När medlemsuppgifter skickas till och från Handelsanställdas förbund via e-mail innebär det att personuppgifterna kommer att behandlas av Handels personuppgiftsbiträde Microsoft och sådana övriga personuppgiftsbiträden som Microsoft anlitar även utanför EU- och EES-området. För det fall behandling enligt ovan skulle innebära att personuppgifter överförs till land utanför EU- och EES-området har Handelsanställdas förbund vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina rättigheter och friheter tillvaratas genom ingående av standardiserade dataskyddsavtal (i enlighet med artikel 46 i EU:s allmänna dataskyddsförordning) eller på grundval av ett beslut om adekvat skyddsnivå (artikel 45 i EU:s allmänna dataskyddsförordning). Kopia av handlingar avseende sådan åtgärd kan erhållas efter förfrågan till Handelsanställdas förbunds Dataskyddsombud, se kontaktuppgifter nedan.

 

Hur länge lagras dina personuppgifter?

De personuppgifter som är nödvändiga för att administrera ditt medlemskap och, i förekommande fall, förtroendeuppdrag, för att biträda dig i förhandlingar, skicka ut Handelsnytt och för statistiska ändamål kommer att lagras och i övrigt behandlas under tiden du är medlem. Motsvarande gäller för personuppgifter som behandlas för ändamålen samverkan med Handelsanställdas arbetslöshetskassa och för direktmarknadsföring och administration av medlemsförmåner.

Personuppgifter som behandlas vid ej slutförda medlemsansökningar på Handels.se raderas efter fjorton (14) dagar.

När ditt medlemskap upphör kan vi komma att kontakta dig upp till tolv (12) månader efter utträdesdatum för samma ändamål som nämns ovan. Efter tolv månader raderas dina personuppgifter, såvida de inte sparas för arkivändamål.

Slutligen lagrar vi vissa personuppgifter i enlighet med vad som krävs enligt lag.

När vår behandling av dina personuppgifter inte längre behövs för något av de ändamål som anges ovan, kommer de att raderas.

 

Dina rättigheter

Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse. Du har även rätt att begära att vissa av dina personuppgifter som vi behandlar raderas.

Du har, i vissa fall, rätt att begära att våra behandlingar begränsas och du har rätt att invända mot behandlingar som sker med stöd av intresseavvägning, dvs. för Handelsanställdas förbunds kontakt med dig efter utträde ur Handelsanställdas förbund. Dessutom har du rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring avseende Handelsanställdas förbunds medlemsförmåner och medlemskort. 

Du har därutöver rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till sådana personuppgifter, s.k. registerutdrag. På begäran har du även rätt, under vissa förutsättningar, att få ut och ta med dig vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig, s.k. dataportabilitet.

Begäran enligt ovan samt därtill hörande frågor ska ställas till oss enligt kontaktuppgifterna nedan.

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig:

Handelsanställdas förbund (org. nr. 846000-1996),

Box 1146, 113 59 Stockholm.

Tfn 0771-666 444.

E-post till Handelsanställdas förbunds dataskyddsombud:

dataskyddsombud@handels.se