Arbetsmiljö

06 oktober 2021

Butiksanställda drabbas hårt av covid-19-pandemin

En ny rapport från Handels, "Butiksanställdas hälsa under covid-19-pandemin", analyserar hur pandemin påverkat de anställda. Den visar att utsatthet i arbetet, oro och inkomstbortfall försämrat hälsa och välmående.
Ikon med person i cirkel

Rapporten baseras på en omfattande enkätundersökning bland Handels medlemmar. Det resultat som sticker ut mest är oron bland de butiksanställda. Den bottnar till stor del i bristande säkerhetsrutiner och en låg bemanning som gör anställda extra utsatta för kunder som är som inte håller avstånd och är nonchalanta. Över 80 procent av anställda ser kundernas beteende som en källa till oro och över 60 procent uppger att de oroas av att det finns kunder som uppvisar symptom på covid-19. Det anställda känner främst oro för att smitta familj och närstående, men över 50 procent av anställda bär också på en oro för att själva bli allvarligt sjuka. 

För de butiksanställda är arbete hemifrån inget alternativ, vilket gör att de inte själva kan minimera risker genom försiktighet och att följa rekommendationer. Att hemarbete inte är ett alternativ bidrar dessutom till inkomstbortfall. Vid lindriga symptom som skulle kunna vara covid går det inte att arbeta ändå. 3 av 4 anställda uppger att de förlorat arbetstid och därmed inkomst under pandemin. 

Detta är några av resultaten från rapporten. Sammantaget gör rapporten det tydligt att butiksanställdas hälsa och välmående försämrats under pandemin.