Klimat & hållbarhet

05 maj 2021

Handels förslag för en klimatomställning av handel och konsumtion

Handels miljö- och klimatpolitiska program, som nu beretts i en kongressversion, tar ett helhetsgrepp om miljö- och klimatpåverkan från handel och konsumtion. Genom detta är handels både pionjärer inom fackföreningsrörelsen och i den absoluta forskningsfronten med avseende på konsumtion som kan kopplas till branschen.

Handels miljö- och klimatpolitiska är resultatet av ett kongressbeslut från 2016 om en fullständig utredning av handelns miljö- och klimatpåverkan i sin fulla komplexitet. Rapporten innehåller primärt tre element.

  1. En undersökning av anställda/medlemmar syn på miljö- och klimatpåverkan som visar på ett stort intresse för miljö- och klimatfrågor och en vilja att engagera sig. Det framgår dessutom att medlemmar ser ett stort behov av minskad miljö- och klimatpåverkan kopplat till branschen och ett stort behov av politiska reformer för att möjliggöra det.

  2. En detaljerad och bred analys av handelns miljö- och klimatpåverkan utifrån forskning och statistik. En viktig slutsats är att minskad miljö- och klimatpåverkan från handelns varor kräver en bred och komplett politik som innebär åtgärder längs varors hela livscykel. Statistiken visar också att det inte räcker med att rikta åtgärder mot enskilda varuslag eftersom miljö- och klimatpåverkan är spridd över många typer av varor.

  3. Ett omfattande åtgärdspaket som både riktar sig mot politik och bransch. Paketet spänner över områdena ”Mål och åtgärder för förändrad konsumtion”, ”Åtgärder för en cirkulär ekonomi”, ”Åtgärder för minskade materialvolymer och bättre materialval”, ”Åtgärder för effektiva och fossilfria transporter” och ”Åtgärder för en mer hållbar livsmedelshandel”. Övergripande efterlyser rapporten en politik med ökat fokus på konsumtionsbaserade utsläpp. En sådan politik måste bland annat innehålla satsningar för att åstadkomma mer av cirkulära konsumtionsmönster och reformer som möjliggör mer av cirkulära affärsmodeller inom handeln.