Lön

06 maj 2021

Handels tar ett helhetsgrepp om löne- och arbetstidsfrågor i en ny rapport

Löner och arbetstider är viktiga kärnfackliga frågor som Handels verksamhet har ett starkt fokus på. En solid grund för det fortsatta arbetet läggs nu genom en omfattande rapport.
Ikon med kalender och klocka

Rapporten är ett resultat av kongressbeslut från 2016. Den bidrar med kunskap som underlag för Handels fortsatta fackliga arbete. Men rapporten är även av intresse för alla externt som vill veta mer om hur lönebildningen och arbetstiderna ser ut inom handeln.

Rapporten visar tydligt att löne- och arbetstidsfrågan inte kan separeras. Det finns samband mellan hur anställningsförhållanden ser ut med avseende på arbetstid och hur hög lönen är. Exempelvis har heltidsanställda inom handeln både en högre total lön och en högre timlön än deltidsanställda, vilket understryker vikten av att verka för heltid som norm inom branschen.

Rapporten är övergripande indelad i de två områden ”Löner” och ”Arbetstider”.

I delen med fokus på löner inryms:

·       Medlemmars syn på löner.

·       Central lönebildning ur ett historiskt perspektiv och utifrån Handels perspektiv i nuläget.

·       Lokal lönebildning. Olika modeller för lönesättningen beskrivs och det redogörs för Handels arbete och strategier på området.

Delen som handlar om arbetstider utgår från statistik och medlemsundersökningar. Här skillras de problem som finns inom branschen kopplat till arbetstidsfrågan. Bland ämnena återfinns bland annat:

·       Brister i schemaläggning.

·       Otillräcklig bemanning.

·       Ensamarbete.

·       Svårigheter med att få ledigt.

·       Hög andel visstidsanställningar och osäkra anställningsformer.

·       Ofrivillig deltid och svårigheter med att få ihop timmar.

·       Hyvling av arbetstider.

Efter att problem har beskrivits följer ett avsnitt som presenterar strategier för att få till rimliga arbetstider inom handeln.