Arbetsmiljö

24 oktober 2022

Svenska modellen kräver aktiva skyddsombud

En av fackets viktigaste uppgifter är att motverka arbetsrelaterade olyckor, skador och sjukdomar, som drabbar anställda. Visst, det är arbetsgivarens ansvar enligt lag. Men vi vet av lång erfarenhet att det inte fungerar utan skyddsombud och facklig närvaro på arbetsplatsen.
Symbolen för skyddsombud på ljus färgplatta
För Handels del vet vi att arbetet med att förbättra den fysiska och organisatoriska/sociala arbetsmiljön är viktigt för medlemmarna.

Att skyddsombuden har en facklig grund att stå på är helt nödvändigt. Man måste kunna företräda de anställda på arbetsplatsen och inte misstänkas gå arbetsgivarens ärenden. De ska kunna påtala problem utan att riskera repressalier från oseriösa arbetsgivare, och åtnjuta det stöd som finns som förtroendevald.

Där det inte finns skyddsombud på arbetsplatsen behövs det utses personer som kan ha tillträde till arbetsplatsen. I Sverige har vi därför länge haft regionala skyddsombud (RSO) som utses av den lokala avdelningen.
För en månad sedan presenterades en gedigen statlig utredning om de regionala skyddsombuden, genomförd av professor Magnus Sverke som är forskare inom arbetsorganisation.

Utredningens resultat var tydligt. De regionala skyddsombuden är viktiga för hela den svenska modellen. De stärker det samlade arbetsmiljöarbetet. De uppnår sitt syfte på ett ändamålsenligt sätt, och de är särskilt viktiga för arbetsmiljöarbetet på små arbetsplatser. De uppskattas av såväl anställda som arbetsgivare, och är centrala för Arbetsmiljöverkets övergripande arbete. Dessutom förebygger de arbetslivskriminalitet.

Givet dessa slutsatser föreslår utredningen att man ska utöka de regionala skyddsombudens tillträdesrätt, genom att också ge tillträde till ”arbetsställe som är eller brukar vara bundet av kollektivavtal med en arbetstagarorganisation”. Det ska alltså även gälla de som inte har kollektivavtal.

För Handels del är detta något som vi önskat länge. Och det är därför utmärkt att förslaget kommit från en så grundlig statlig utredning. Men frågan är om den nuvarande politiska majoriteten som vi fått efter valet i september tar till sig detta? Faran är att de går i motsatt riktning och försvagar denna viktiga del av den svenska modellen.