Anställningsvillkor

29 november 2022

Satsa på personalen om kompetensen i handeln ska höjas

Handeln utvecklas i rask takt. Snabb teknikutveckling och ett behov att ställa om till en mer hållbar handel gör att det ställs nya krav på de anställda. Kompetensen inom yrkeskåren måste utvecklas och bli högre.
Kvinna som jobbar i en butik.
Så långt är Handels överens med motparten Svensk Handel, som nyligen släppte rapporten Kompetensrapport 2022. I den pekas framtidens kompetenser ut och vad som krävs för att uppnå dem. Dock saknas två grundläggande faktorer helt i rapporten:

För det första, kompetensutveckling av befintlig personal

Fascinerande nog nämns inte ordet ”kompetensutveckling” en enda gång i den 28 sidor långa rapporten. Istället fokuseras på problem med och eventuella lösningar för att locka kompetent personal till branschen.

Handeln är idag den största branschen i privat sektor. Var tionde sysselsatt arbetar där. Det innebär en enorm samlad resurs som det vore befängt att inte ta tillvara på när branschen utvecklas. Istället för att rekrytera ny personal när arbetsuppgifter förändras eller nya yrken tillkommer borde fokus ligga på att se till att befintlig personal utvecklas för att kunna möta behovet av ökad kompetens. Vi vet att intresset av mer kompetensutveckling är stort hos Handels medlemmar. En nyligen utförd undersökning till medlemmar i butik och på lager och e-handel visar att runt 40 procent i hög eller ganska hög utsträckning upplever att brist på utveckling och utbildning är ett problem på deras arbetsplats. Två av tre medlemmar menar också att de skulle vilja ha mer kompetensutveckling av arbetsgivaren.

Att kompetensutveckla den befintliga personalen skulle gynna såväl arbetsgivare som de anställda. Arbetsgivare skulle till stora delar kunna täcka sitt behov av ökad kompetens utan att behöva nyrekrytera. För anställda innebär en kompetensutveckling dels att de kan utföra sitt nuvarande jobb bättre. Dels är de bättre rustade för att kunna avancera på arbetsplatsen eller i branschen, ifall de i framtiden skulle bli uppsagda på grund av arbetsbrist. Dessutom är det i våra undersökningar tydligt att anställda som känner att de utvecklas på arbetet trivs bättre på sina arbetsplatser. Som en medlem uttrycker det:

”Det positiva är att jag har fått gå vidare och lära mig mer och utveckla mitt kunnande. Jag har det mycket mer givande på jobbet nu.”

För det andra, bra och god arbetsmiljö

Den andra aspekten som Svensk Handel missar i sin rapport är vikten av bra arbetsvillkor och arbetsmiljö. De lyfter visserligen problemet med den höga personalomsättningen som ett problem för kompetenshöjningen. Dock lyckas de inte förklara varför så många som var femte anställd (och betydligt fler bland arbetare i detaljhandeln) väljer att lämna branschen varje år. Låg sysselsättningsgrad, det vill säga få timmar på kontraktet, nämns som en möjlig orsak. Men det tillbakavisas till viss del med det felaktiga påståendet att de flesta som arbetar deltid i handeln gör det för att de vill jobba deltid. Enligt SCBs arbetskraftsundersökningar är tvärtom den främsta orsaken till deltidsarbete att det saknas heltidstjänster.

När vi frågar våra medlemmar om orsaken till att man lämnar handeln är svaret tydligt: de allra flesta som planerar att byta bransch gör det på grund av dåliga arbetsvillkor. Otrygga anställningsformer, ofrivillig deltid och låga löner är alltså huvudorsaken till den höga personalomsättningen och därmed det stora tappet av kompetens varje år. Ytterligare orsaker till att man väljer att lämna branschen är dålig arbetsmiljö och att man inte får tillräckligt med utvecklingsmöjligheter.

För att handeln ska kunna fortsätta utvecklas i positiv riktning är det helt grundläggande att arbetsgivare börjar satsa mer på den befintliga personalen: bättre arbetsvillkor, bättre arbetsmiljöer och ökad tillgång till kompetensutveckling.
Porträtt av Cecilia Berggren, utredare på Handels.
Cecilia Berggren

Utredare på Handels