Arbetsmiljö

08 maj 2024

Dags att ta butiksanställdas utsatta situation på allvar

En färsk undersökning visar att anställda i handeln löper stor risk att utsättas för brott. Hot, våld och stölder ligger på historiskt höga nivåer. Nu krävs konkreta och långsiktiga lösningar för en trygg arbetsmiljö.
Ikon med en bok och en klubba

Att känna sig trygg på jobbet borde vara en självklarhet. Men för många anställda inom handeln är det inte det. Detta understryks av den nyligen publicerade ”Trygghetsbarometern” över 2024 års första kvartal som ställer frågor om utsattheten för brott till butiker. 52 % av butikerna har utsatts för brott i form av stöld, våld eller hotfullt beteende. Det är en ökning med 7 % jämfört med föregående kvartal och 5 % högre än första kvartalet 2023. Det är dessutom den näst högsta siffran som uppmätts under ett enskilt kvartal sedan den kvartalsvisa undersökningen introducerades 2018. 

Bakom ökningen ligger en ökning av stölder. Det visar sig att 45 % av butikerna utsatts för stöld eller ringa stöld under den senaste veckan vid undersökningstillfället. Det är åtta procentenheter högre än vid mätningen föregående kvartal och den högsta siffra som uppmätts. Men det är inte bara i förekomsten av stölder utan också i hotfullt beteende från besökare som det finns oroväckande tendenser. 23 % av butiker uppger att det förekommit hotfullt beteende från kunder den senaste månaden. Även detta är en historiskt hög siffra. Den näst högsta som förekommit.

Siffrorna är dystra och understryker allvaret i problematiken. Allvaret understryks också av att de stölder som sker delvis har ändrat karaktär. Det sker mer av systematiska stölder med kopplingar till organiserad brottslighet, inte minst inom dagligvaruhandeln. Med en ökad otrygghet kommer också en ökad oro för att utsättas för brott hos många anställda inom handeln. Av en färsk medlemsundersökning från Handels framgår det att en tredjedel av medlemmarna inom detaljhandeln känner en ökad oro för hot, våld eller andra brott på arbetsplatsen idag än för ett år sedan. 

Situationen här och nu manar till att ta butiksanställdas utsatthet på yttersta allvar. Men det är samtidigt viktigt att inte stirra sig blind på nuläget och utvecklingen den senaste tiden. Det öppnar upp för att anställdas utsatthet ses som ett tillfälligt problem som har enkla förklaringar och enkla lösningar. Alla undersökningar och all statistik pekar mot att stölder och hotfulla situationer tyvärr har varit en del av många anställdas vardag under en lång tid. Det är först när vi ser anställdas otrygghet för vad det är; ett ihållande problem som kräver långsiktiga och handfasta lösningar, som vi kan närma oss det på rätt sätt. 

En förutsättning för en trygg handel är givetvis en lagstiftning och ett rättssamhälle som ger anställda och butiker skydd. Men det finns ingen enskild lag som likt en viftning med ett trollspö ensamt skulle göra arbetet inom handeln tryggt. Införandet av lag om tillträdesförbud 2021 visar detta tydligt. Lagen har inte alls fått den trygghetsskapande effekt som det fanns förhoppningar om. Ett problem är stora variationer inom landet i tolkningar av lagtexten. På vissa platser har tröskeln för att få en ansökan om tillträdesförbud godkänd varit mycket höga. Ett annat problem är att tillträdesförbuden ofta överträds. Under 2023 skedde överträdelse av cirka 75 % av förbuden. 

Naturligtvis bör det skruvas på lagstiftningen och dess tillämpning för att göra den mer effektiv, men det tar inte bort otryggheten i att mötas av personer som borde bli avhysta. Här krävs det också trygghetsskapande åtgärder som kommer från branschen själv. Branschen behöver skapa trygghet genom goda arbetsförhållanden. En viktig del av det är bemanningen. Slimmade bemanningar och ensamarbete både ökar oron för att bli brottsutsatt och sannolikt risken för att bli det. 

En tryggare situation för anställda kräver således både åtgärder från politiskt håll som skapar ett tryggare samhälle och goda arbetsförhållanden inom branschen. Den insikten behöver prägla en mobilisering för att minska anställdas brottsutsatthet. 

Martin Briland Rosenström, utredare på Handels.
Martin Rosenström

Utredare på Handels