Vår demokrati

Avdelningen är demokratiskt uppbyggd. Medlemmarna bestämmer och alla medlemmar tillhör en klubb.

Avdelningsstyrelsen är gemensamt ansvarig för avdelningens verksamhet och det är avdelningsombuden som väljer styrelse vid årsmöte. Styrelsens arbete kontrolleras av avdelningsmötet som består av fackligt förtroendevalda. Klubbarna väljer vem som ska delta på avdelningsmötena.

På arbetsplatsen kan man ha fackligt uppdrag i en klubbstyrelse, eller så kan man vara fackombud eller handelsombud. Medlemmarna väljer förtroendevalda på sin arbetsplats.

Handels avdelning 18 Västerås är en av 19 avdelningar inom Handelsanställdas förbund. Förbundet har sitt huvudkontor i Stockholm. Handels är en demokratisk organisation. Förbundsledningen väljs av medlemmarna. Handels "riksdag" är kongressen som hålls vart femte år. Den består av 250 direktvalda ombud samt ledamöterna i förbundsstyrelsen och förbundsrådet.

Avdelningsmötet

Avdelningsmötet är avdelningens högsta beslutande forum och är därmed överställd styrelsen. Avdelningsmötets uppgift är att fatta beslut i större avgörande frågor som fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter, budget med mera. Vidare att ta ställning i policyfrågor samt att förrätta val till uppdrag i avdelningen och andra organisationer. På klubbarnas årsmöten utses både ordinarie ombud och ersättare till avdelningsmötet.

Ombudens roll är att vara en kontaktlänk mellan avdelningen och medlemmarna i klubben/styrelsen, förbereda ärenden som ska behandlas på avdelningsmötet samt att föra kamraternas talan.

Handelsombud

Att vara Handelsombud innebär att man är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Det vill säga, länken mellan dina arbetskamrater och Handelsavdelningen. Den information som kommer ifrån Handels förmedlar man till arbetskamraterna och vice versa. Att vara Handelsombud innebär inte att man är fackligt förtroendevald och får förhandla med arbetsgivaren - istället är man kontaktlänken.

Fackombud

Att vara fackombud innebär att man är vald av sina arbetskamrater. Man är då fackligt förtroendevald och omfattas av förtroendemannalagen och är därmed skyddad och har vissa rättigheter. Efter genomförd utbildning får man förhandla med arbetsgivaren i vissa frågor, dock ej om uppsägningar och dylikt. Självklart har man avdelningens ombudsman som stöd och hjälp.

Fackklubb

Varje fackklubb (medlemmarna på arbetsplatsen) väljer på årsmötet en klubbstyrelse som ska bestå av ordförande och minst två ytterligare ledamöter. Klubben ska hålla minst två medlemsmöten per kalenderår inklusive årsmötet. Att sitta med i en klubbstyrelse innebär att man blivit vald av sina arbetskamrater och att man också får förhandla mot arbetsgivaren. Klubbstyrelsen ska verka för att alla anställda tillhör förbundet, arbeta för ökad facklig medvetenhet, bevaka att gällande avtal och lagar efterlevs, samt arbeta för bättre anställningsförhållanden och arbetsvillkor. Som fackklubb har man även rätt att utse representantskapsombud.

Uppdaterad: 19 december 2016