Pensionera dig inte från facket!

Klubb 800 är avdelningens största klubb. Men den skiljer sig från övriga fackklubbar. Arbetsplats- och avtalsfrågor är ju inte aktuella för pensionerade medlemmar.

I Klubb 800 har verksamheten andra tyngdpunkter. Att under trivsamma former träffas för information och facklig sammanhållning gäller som riktmärke. Klubb 800 vill också påverka samhället och tar därför politisk ställning.

Klubben har fem medlemsmöten per år. På mötena tar vi upp för medlemsgruppen aktuella samhällsfrågor och det bjuds också på underhållning.

Studiecirklar, studie- och teaterbesök, utflykter och resor och friskvård är väsentliga inslag i verksamheten.

I Klubb 800 finns ett 40-tal förtroendevalda med olika uppdrag. Verksamheten leds av en klubbstyrelse. Sju kommittéer har till uppgift att planera och organisera olika aktiviteter. Inte minst viktig är försäkringskommittén som hjälper medlemmarna med försäkringsärenden.

Ekonomi

Av medlemsavgiften till Handels går en del tillbaka till Klubb 800 för att finansiera verksamheten.

Klubben har egen ekonomisk administration med kassör och revisorer.

Även om Klubb 800 avviker från andra fackklubbar gäller samma grund och målsättning. Genom målmedvetet arbete vill även de pensionerade medlemmarna verka för en bra utveckling för Handels.

Det här får du för avgiften

Handels hemförsäkring

Försäkringen ger trygghet under rubrikerna Egendomsskydd, Rättsskydd, Reseskydd, Ansvar och Överfallsskydd. Hemförsäkringen ingår i medlemsavgiften till Handels och gäller utan åldersgräns. Du har denna försäkring så länge du betalar medlemsavgiften. Nytt i försäkringen är skydd mot ID-stöld.

Medlemsolycksfallsförsäkring

I den ingår olycksfallsersättning, akutersättning, sjukhusvistelse, tandskador, rehabilitering, övriga kostnader, kroppsskadeersättning, medicinsk invaliditet 200 000 kr och krisbehandling. Du kan medförsäkra make/maka eller sambo och du kan lägga till utökat skydd för medicinsk invaliditet.

Handelsnytt

Förbundets medlemstidning fortsätter att komma i din brevlåda. Samma gäller avdelningens medlemstidning "Avdelningsnytt i Stockholm" och dessutom får du "800-kontakten" - klubbens medlemsblad med aktuell information och erbjudande om olika aktiviter.

Rådgivning

Pensionärer omfattas inte av några kollektivavtal. Men rätten att konsultera fackets företrädare på avdelningens expedition gäller oförändrad. Dessutom är du välkommen att kontakta klubbens styrelse och försäkringsrådgivare.

Fackets verksamhet

Dina möjligheter att delta i avdelningens möten och studieverksamhet förändras heller inte. Men främst vill Klubb 800 erbjuda dig samvaro och ett rikt utbud av aktiviteter. För resor, teaterevenemang, studiebesök, studiecirklar o dyl tas en avgift ut. Övrig verksamhet är som regel kostnadsfri för medlemmarna.

Försäkringar

Pensionärsförsäkring för medlem och medförsäkrad

Nya medlemmar erbjuds en helt ny försäkring, Folksam kallar den 60+. Läs mer om den på Folksams hemsida.

Slutligen en olycksfallsförsäkring för fritid. För Handels medlemmar gäller den obligatoriska olycksfallsförsäkringen livsvarigt och den frivilliga olycksfallsförsäkringen kompletterar denna. Livspartner kan medförsäkras i den frivilliga olycksfallsförsäkringen.

Kom med i klubbens verksamhet!

Våra kommittéer erbjuder många olika aktiviteter, till exempel

 • möten, debatter föreläsningar och seminarier
 • studiecirklar i många olika ämnen
 • teater och konserter
 • studiebesök på intressanta platser
 • resor, både endagsresor och längre resor inom och utom Sverige
 • sommaraktiviteter med båt- och bussutflykter
 • gemensamma söndagspromenader
 • gruppgymnastik

Kort sagt – det finns något för alla smakriktningar och det är trevligt och givande med social gemenskap. I Klubb 800 träffar du gamla kollegor och får nya kamrater!

 Vill du veta mer? Har du frågor eller synpunkter

Ring då någon i styrelsen eller klubbens försäkringsrådgivare om det gäller försäkringar.Aktuella telefonnummer får du genom genom klubbens medlemstidning 800-kontakten.

När det gäller frågor om medlemskapet, t ex medlemsavgift eller adressändring ska du ringa Handels, 0771-666 444

Handels och Folksam har en särskild telefonsluss för försäkringsfrågor, tel 020 – 460 460. Dit kan du också ringa för rådgivning.

 Kom med i klubbens verksamhet - du behövs!

 

Syftet med klubbens verksamhet är

 •  att tillvarata medlemmarnas intressen inom avdelningen och inom förbundet så att medlemmarna känner att de har nytta och glädje av medlemskapet
 •  att skapa delaktighet i det som sker i samhället och att genom opinionsbildning påverka samhällsutvecklingen
 • att skapa sociala kontakter och mötesplatser för att medlemmarna ska känna samhörighet med gamla handelskamrater / arbetskamrater
 • att erbjuda medlemmarna ett rikt utbud av aktiviteter och kulturupplevelser till subventionerat pris

 

Uppdaterad: 25 oktober 2012