Klimat & hållbarhet

31 mars 2022

Nio av tio i handeln vill ha mer inflytande över miljö- och klimatarbetet på jobbet

Företagen har inte kommit tillräckligt långt i klimatarbetet och osäkra anställningar är ett av flera hinder för anställdas engagemang. Det framgår av en Novus-undersökning bland runt 1000 Handelsmedlemmar som jobbar i butik och på lager och e-handel. Undersökningen ligger till grund för Handels nya rapport Så kan anställda bidra till handelns miljö- och klimatomställning – om anställdas roll och deras förväntningar på facket.
Bild som representerar elevmedlemmar
En stor majoritet av de medlemmar som svarar på undersökningen tycker inte att dagens kompetensutveckling lever upp till de krav och förväntningar som ställs på ökad hållbarhet. Tre av fyra butiksanställda säger att de saknar tid för att sätta sig in i miljö- och klimatpåverkan från varorna de säljer. Yrkesrollen för butiksanställda kommer troligen påverkas mest av handelns miljö- och klimatomställning. Exempel på kompetenser som bör utvecklas är kunskap om varors miljöpåverkan för att kunna informera kunder, att kunna bedöma en varas kvalitet och livslängd, att kunna reparera eller göra och varor och att kunna värdera och prissätta begagnade varor. 

"Handeln behöver gå från slit och släng till mer hållbara produkter, att varor används länge, återanvänds, lagas och uppdateras, och i det är de anställdas engagemang och delaktighet avgörande. Anställda måste få förutsättningar och kompetensutvecklingen att inte bara hänga med i utvecklingen, utan också vara en drivkraft i den", säger Linda Palmetzhofer, förbundsordförande för Handels.

Det finns också en oro för att företagen kan komma att genomföra försämringar som drabbar de anställda, men som döljs bakom argument som har med miljö och klimat att göra. Undersökningen visar även att kompetensutveckling av anställda måste bli bättre och att hindren mot anställdas inflytande är flera. Att många anställda arbetar deltid och visstid är ett, att arbetsplatsen är underbemannad ett annat. 

"Det finns tyvärr även en slit- och släng kultur på arbetsmarknaden. Arbetsgivare har satt i system att genom dålig bemanningsplanering, ensamarbete och otrygga anställningar på få timmar försvaga arbetstagares ställning. Detta leder till tystare arbetsplatser. Och på en tyst arbetsplats tystnar engagemanget, både för arbetet och klimatet. Så kan vi inte ha det. Vi behöver stärka arbetstagarens roll i handelsbranschen för att omställningen till en hållbarare handel ska vara möjlig", säger Linda Palmetzhofer, förbundsordförande för Handels.

Drygt två tredjedelar av dem som deltagit i undersökningen svarar nej på frågan om företaget de jobbar på har ändrat sin verksamhet för att främja cirkulär konsumtion, vilket är ett måste om handeln som bransch ska bli hållbar ur klimat- och miljösynpunkt. En stor majoritet tycker att företagen mest satsar på det som är lätt att genomföra och marknadsföra eller som kan spara pengar och öka intäkterna.

Rapport: Så kan anställda bidra till handelns miljö- och klimatomställning

454 kB 2023-09-25