Arbetsmiljö

26 oktober 2022

Brister i ledarskapet hos handelns chefer kopplat till arbetsmiljön

Av Handels årliga skyddsombudsundersökning framgår brister i ledarskapet med avseende på arbetsmiljöfrågor. Det mest grundläggande problemet är att kunskap i arbetsmiljöfrågor ofta saknas.

Enligt en ny rapport som analyserar undersökningens resultat anser en stor andel av skyddsombuden att chefer och arbetsledare saknar kunskap om en rad områden som rör arbetsmiljö. Det gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet, bemanningsplaneringen, om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning, samt hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling. På samtliga dessa områden upplever närmare eller över 50 procent av skyddsombuden att chefer har en ganska eller mycket dålig kunskap. Detta gäller såväl inom butik och lager/e-handel, men undersökningen pekar mot att kunskapsbrister är vanligare inom lager/e-handel. 

Bristande kunskap är en del av ett större problem som rapporten visar på. Många skyddsombud anser nämligen att chefer inte fullt ut har förutsättningar att arbeta för en god arbetsmiljö. Otillräckliga förutsättningar har ofta med brist på utbildning, brist på tid och brist på engagemang/intresse att göra.

Utöver dessa aspekter av ledarskap analyseras en rad andra med koppling till arbetsmiljöfrågor. I rapporten berörs exempelvis anställdas inflytande, chefers stöd till anställda, chefers tillgänglighet och åtgärder för att förebygga och hantera arbetsmiljöproblem. 

Undersökning bland skyddsombud om ledarskap

151 kB 2024-01-04