Anställningsvillkor

23 februari 2023

Bristande kompetensutveckling på automatiserade lager

Ny teknik på lager, där digitala system styr arbetet, kan leda till mer kvalificerade arbetsuppgifter. Men det riskerar också att göra arbetet mer monotont och stressigt. Dessutom finns stora brister när det gäller inflytande och kompetensutveckling för de anställda som ska hantera de digitala systemen, visar en ny rapport från Handels.
- Ny teknik kan göra arbetet bättre och mer stimulerande. Men då måste de anställda vara involverade när den tas fram och i hur den används, säger Linda Palmetzhofer, förbundsordförande för Handels.

Handels rapport bygger på en enkätundersökning med 900 lageranställda samt arbetsplatsbesök och intervjuer med fackligt förtroendevalda och ombudsmän.

Historiskt sett har lagerarbete varit relativt fritt och de anställda har själva fått planera hur varorna bäst ska plockas och packas. Nu är det oftare tekniska system som styr arbetet. Algoritmer kan användas för att organisera plockprocessen och vissa arbetsuppgifter har ersatts av automatiserade lösningar.

Nära hälften av de anställda som svarade på enkätundersökningen arbetar på lager som har någon typ av automatisering och vanligast är det på de stora lagren, med över 100 anställda. Majoriteten av de anställda arbetar med någon form av tekniskt system.

Automatiseringen på lager innebär flera risker, enligt rapporten. Datorstyrningen gör att de anställda har små möjligheter att planera eller påverka hur arbetet ska utföras, vilket leder till högre arbetstakt. Systemen kan mäta prestationen, vilket också höjer arbetstempot. Arbetet blir ensamt eftersom den sociala kontakten människor emellan påverkas. Ibland automatiseras allt utom lyft av otympliga varor, vilket ökar andelen tunga lyft. Automationen leder också till större problem med buller och störande ljud.

Kompetensbehovet hos de anställda ökar när handelsföretag investerar i högautomatiserade system. Det bästa för både verksamheten och de anställda vid tekniska investeringar är att den egna personalen lärs upp för att sköta driften. Men trots att lagerbranschen förändras och utvecklas kraftigt just nu märks det inte på anställdas utbildning. Drygt hälften av de lagerarbetare som svarat på enkäten uppger att de saknar regelbunden kompetensutveckling på arbetsplatsen. Och det är bara 28 procent som deltagit i någon kompetensutveckling det senaste året.

En av de frågor Handels driver i förhandlingarna med Svensk Handel i den pågående avtalsrörelsen är bättre skrivningar i avtalen kring kompetensutveckling för att möta de kraven som ny teknik och automation för med sig.

Rapporten föreslår också ett antal åtgärder utöver vad vi driver i avtalsrörelsen:

  1. Förhandla om algoritmerna. De anställda måste få inflytande över hur algoritmiskt styrda system införs och används.
  2. Att anställdas kunskap och erfarenhet tillvaratas när nya system införs.
  3. Att anställda får kompetensutveckling i att använda den nya tekniken.

Läs rapporten

Det finns stora brister när det gäller inflytande och kompetensutveckling för de anställda som ska hantera de digitala systemen, visar denna rapport från Handels.

TEST Privata butiker

76 kB 2023-02-23

TEST lager

4645 kB 2023-02-28