Arbetsmiljö

30 oktober 2023

Underbemanning och miljardvinster i detaljhandeln

Skyddsombud inom Handels vittnar i en ny rapport om att underbemanning och stress är vanligt i detaljhandeln. Samtidigt kommer rapporter som visar på miljardvinster hos företag i branschen. Hur går det ihop?
Den är under all kritik. Det ska dras in på timmar hela tiden, samtidigt som arbetsbelastningen ökar och butiken ständigt går med vinst. Sällan eller aldrig avdelningar känner sig klara och nöjda med sitt arbete. Många moment som måste hoppas över för att hinna.

Så beskriver ett av Handels skyddsombud bemanningen i butiken hen arbetar i. Citatet belyser den orimliga arbetssituation som en stor del av Handels medlemmar befinner sig i. Där de tvingas arbeta snabbare, dra in på raster, jobba över och ringas in under lediga dagar för att täcka upp för en bristande personalstyrka. Samtidigt som företagen de arbetar på går med rekordvinster.

Nyligen släppte Ica sin kvartalsrapport som rapporterar att företaget gått med nära två miljarder – 1 955 miljoner – i vinst under årets tredje kvartal. Det är en ökning med nära 15 procent jämfört med samma period förra året.  

Företagens vinster är dock inget som märks på butiksgolvet. I en nysläppt rapport presenteras resultaten från en undersökning till skyddsombuden inom Handels. Där har de svarande fått ett antal frågor om bemanningen på de egna arbetsplatserna och resultaten är tydliga: underbemanningen är utbredd inom handeln, och särskilt inom detaljhandeln. Bland skyddsombuden i butik svarar fler än en av tre, 36 procent, att bemanningen inte är tillräcklig för att hinna med arbetsuppgifterna. Skyddsombuden vittnar i undersökningen om hur underbemanningen leder till mycket hög arbetsbelastning där man ständigt ligger efter i arbetet. Inte heller får de gehör när de larmar om den höga arbetsbelastningen.

Ingen paus, då hinner man inte med allt som ska göras. Känner sig som en robot. För mycket stress. För hög arbetsbelastning, men det ska vara så, hinner man inte med så ifrågasätts det.
Även om man rapporterar om hög arbetsbelastning så får man inte gehör för det så de flesta har gett upp.

Resultaten från undersökningen visar att det är mer än fem gånger så vanligt att anställda på underbemannade arbetsplatser tvingas jobba snabbare eller dra in på raster för att hinna med arbetsuppgifterna jämfört med arbetsplatser med tillräcklig bemanning. Möjligheterna till återhämtning blir också låga då det ständigt saknas personal. Mer än var tredje skyddsombud på arbetsplatser utan tillräcklig personal svarar att det helt saknas utrymme till återhämtning i arbetet, exempelvis i form av korta pauser, variation i arbetsuppgifter eller lugnare tempo. Även återhämtning på fritiden blir lidande då underbemanningen gör arbetsplatserna sårbara vid bortfall i personalstyrkan och anställda då måste arbeta över eller ringas in under lediga dagar. 

Varför ser det då ut så här? I de öppna svaren beskriver skyddsombuden hur underbemanningen beror på att det ständigt ska skäras ned på timmar och personal. Istället för att utgå ifrån hur behoven ser ut så utgår man ifrån en existerande timbudget när man planerar bemanningen.

När man lägger bemanningen utgår man inte från verksamhetens behov utan hur mycket (lite) vi får kosta. Fler arbetsuppgifter på färre medarbetare.
Vi har en timbudget att förhålla oss till och det gör att schemat blir väldigt tight ibland. Det handlar om att utnyttja tiden optimalt.
Bemanningen styrs mycket av timbudget per funktion och avdelning. Vid lägre timbudget blir detta i kombination med ökade försäljningsmål/resultatmål en svår balans för god arbetsmiljö för att hålla ett helt yrkesliv.

Att bemanna med otillräcklig personal är inte långsiktigt hållbart. För de anställda innebär den ohälsosamma arbetsbelastningen ökad risk för stressrelaterad ohälsa. Enligt Försäkringskassans statistik har antalet sjukfall i psykiatriska diagnoser, där stressrelaterade sjukdomar ingår, ökat med över 60 % i detaljhandeln mellan 2010 och 2022. Inte heller för företagen är det en hållbar lösning. Kunderna får sämre service och personalomsättningen är hög då dålig arbetsmiljö och stress är en av de vanligaste anledningarna till att anställda väljer att byta bransch.

Detta gör det svårt att förstå varför många arbetsgivare inom handeln fortsätter att konsekvent underbemanna sina arbetsplatser. Ännu svårare blir det att förstå när man läser kvartalsrapporter som visar på miljardvinster. Här kommer därför några tips i all välmening om man som företagsledning har svårt att veta vad man ska göra med vinsten: 1) Lyssna på personalen när de larmar om hög arbetsbelastning. 2) Låt verksamhetens behov vara utgångspunkten när man budgeterar för personalkostnader. 3) Gör en bemanningsplanering med utgångspunkten att grundbemanningen ska vara tillräcklig för att hinna med arbetsuppgifterna OCH ge utrymme till återhämtning för de anställda.

Porträtt av Cecilia Berggren, utredare på Handels.
Cecilia Berggren

Utredare på Handels