Arbetsmiljö

21 februari 2022

Över 90 procent av anställda utsätts för bevakning på jobbet

Nästan alla som arbetar inom butik och lager bevakas på arbetet i någon form, enligt en ny rapport från Handels. Hälften av de anställda får inte information om vilken bevakning som förekommer och bevakningen upplevs av många som integritetskränkande.
Betala med kort i butik

Rapporten ”Ständigt övervakad på jobbet” baseras på en medlemsundersökning med svar från drygt 1100 anställda inom butik och lager. Av resultaten framgår det att det sker någon form av bevakning i 94 procent av butiker och på 97 procent av lagerarbetsplatser.

Undersökningen visar att kamerabevakning är den vanligaste formen av bevakning i butik. Även digital loggning och mystery shoppers är vanligt förekommande. I lager är digital loggning kopplat till plocksystemet det i särklass vanligaste redskapet för bevakning. Även kamerabevakning och alkohol- drogtester förekommer på en stor andel lagerabetsplatser. Stämpelklocka och utpasseringskontroller är vanligt inom såväl butiker som på lager.

Det är tydligt från undersökningens resultat att upplevelsen av bevakning ser väldigt olika ut beroende på vilken form av bevakning det rör sig, vad företag använder insamlad data till och hur personalen informeras kring existerande bevakning. Där det förekommer realtidsövervakning, som kameror och plockssystem, är upplevelsen av bevakning oftare negativ på grund av integritetsskäl. Den negativa upplevelsen är också kopplad till hur realtidsövervakningen kan ge underlag för en individuell prestationsmätning som skapar stress och press, samt en ändamålsglidning som är olaglig.

Anställdas upplevelse av bevakning är dessutom avhängd huruvida företag informerar tydligt om vilken typ av bevakning och insamling av personuppgifter som förekommer på arbetsplatsen och vad syftet med bevakningen är. På arbetsplatser där anställda har blivit informerade är betydligt färre negativt inställda. Men att informera om bevakningen och dess syfte är inte bara en fråga om att skapa en bättre arbetsmiljö, utan också om en fråga om att följa lagar och regler. Undersökningen visar att många företag brister i detta. Hälften av medlemmarna i undersökningen hade inte vetskap om vilken bevakning som förekommer och endast 15 procent hade fått tydlig information om vad den insamlad informationen får användas till.

Mot bakgrund av dessa resultat föreslår Handels en rad åtgärder som det går att läsa om i rapporten.

"Ständigt övervakad på jobbet" kortversion

105 kB 2024-01-08

"Ständigt övervakad på jobbet"

420 kB 2024-01-08